Yes No

Select Country

Language:

Select a Language

  Remember me

  Copyright

  1.  Definice

  Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek:

  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. , se sídlem Praha 6, Břevnov, Na Břevnovské pláni 1301/25, PSČ 169 00, IČ: 470 51 469, je dodavatelem zboží anebo služeb na základě nabídky nebo na základě smlouvy se Zákazníkem, jak je definováno dále.
  • Zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, která písemně nebo jinak přijala platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.
  • Za okolnosti vylučující odpovědnost společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.se považují zejména škody způsobené ohněm, vodou, počasím, jednáním zaměstnance (zastupující organizace), vadami strojů, válkou, živelní událostí, výpadky energie, prodlením subdodavatelů, pokud je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost těchto subdodavatelů apod., jestliže nelze rozumně předpokládat, že by společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. tuto okolnost nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že by ke dni podepsání smlouvy výskyt této okolnosti byla mohla předvídat.

  2.  Aplikovatelnost

  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují a tvoří nedílnou součást veškerých nabídek a smluv o dodávce zboží anebo služeb, uzavíraných mezi společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  a jejími zákazníky, bez ohledu na to, zda je toto zboží a/nebo služby dále specifikováno v těchto Všeobecných podmínkách.
  • Případné odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek pro jednotlivé smlouvy mohou strany takových smluv sjednat pouze výslovně, písemnou formou, jinak jsou takové odchylky neplatné. Zbývající ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. zůstávají v takovém případě nedotčena.
  • Standardní obchodní podmínky Zákazníka platí pouze za předpokladu, že je společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. písemně akceptovala.

  3.  Nabídka a smlouva

  • Není-li výslovně stanoveno jinak, nabídky učiněné společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  nejsou závazné.
  • Společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  je oprávněna nezávaznou nabídku přijatou Zákazníkem odvolat, a to do sedmi pracovních dnů od doručení (oznámení o) přijetí nabídky.
  • Smlouvy jsou uzavřeny až okamžikem výslovného přijetí nebo potvrzení společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  Přijetí bude učiněno formou písemného potvrzení objednávky nebo uskutečněním plnění společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  Potvrzení objednávky se považuje za úplné a pravdivé vyjádření obsahu smlouvy.
  • V případě, že si Zákazník vyžádá nabídku zboží nebo služeb společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. , ale následně neučiní na základě takové nabídky příslušnou objednávku, má Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  právo požadovat od Zákazníka úhradu veškerých nákladů, které musela při přípravě nabídky vynaložit.

  4.  Cena

  • Ceny stanovené v nabídkách a smlouvách společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. nezahrnují daň z přidané hodnoty, dovozní cla, daně nebo jiné poplatky ani náklady na dopravu a pojištění, pokud není výslovně dohodnuto písemně jinak.
  • Ceny jsou stanoveny v českých korunách, není-li společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  stanoveno jinak.
  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. může dohodnutou cenu změnit pouze za předpokladu a v rozsahu, v jakém se vyskytly okolnosti podmiňující její změnu, včetně zvýšení fixních nákladů, stejně jako změny kurzu měn, které nemohly být rozumně předvídány při uzavření smlouvy. Přesáhne-li zvýšení ceny 10%, Zákazník je oprávněn ukončit trvání smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. ještě neplnila.
  • Pokud na ně výslovně smlouva neodkazuje, není obsah letáků, jiných tiskovin a podobných materiálů pro Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. závazný.

  5.  Platba

  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  stanoví platební podmínky podle druhu a objemu objednávky.
  • Platby musí být uhrazeny do třiceti dnů od data vystavení faktury, není-li písemně dohodnuto jinak.
  • Pokud Zákazník nezaplatí jakoukoli (i částečnou) platbu včas, je v prodlení a celá cena (zbývající část ceny) se stává okamžitě splatnou.
  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. může kdykoliv požadovat na Zákazníkovi jiné zálohové platby nebo poskytnutí dalšího zajištění.
  • Pokud společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. již částečně splnila své závazky, vzniká jí nárok na odpovídající část sjednané ceny.
  • Právo Zákazníka pozastavit nebo započíst platby z jakéhokoli důvodu vůči HUNTER DOUGLAS – CZECHIA, s.r.o. , je výslovně vyloučeno.

  6.  Náklady vymáhání pohledávek a úrok z prodlení

  • Je-li Zákazník v prodlení s platbou jakékoliv splatné částky, je povinen zaplatit úrok ve výši buď (a) 1% z dosud nezaplacené částky za každý měsíc prodlení nebo jeho část, nebo (b) úrok z prodlení z dosud nezaplacené částky, stanovený obecně závaznými právními předpisy, podle toho, která z těchto sazeb úroků z prodlení je vyšší.
  • Pokud přes písemné oznámení společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. Zákazník neplní vůči ní své platební povinnosti a společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. pověří vymáháním své pohledávky jinou právnickou nebo fyzickou osobu, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. smluvní pokutu ve výši 15% z nezaplacené částky, k pokrytí nákladů takového postupu, nejméně však 12.400 Kč.
  • Platby učiněné Zákazníkem budou vždy použity nejprve na zaplacení splatných úroků a nákladů a následně na zaplacení nejdříve splatné pohledávky. Ustanovení §330 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se v tomto případě nepoužije.

  7.  Dočasné přerušení plnění

  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  může dočasně přerušit plnění svých závazků podle smlouvy, pokud Zákazník (včas) nezaplatí, neposkytne na žádost společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  zajištění dle článku 5.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jinak neplní své závazky vůči společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.
  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  může také dočasně přerušit plnění svých závazků podle této smlouvy a její dodržování, aniž by byla v prodlení, jestliže vzhledem k okolnostem vylučujícím odpovědnost a/nebo kvůli doplnění (podmínek) smlouvy Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  nemůže (včas) své závazky ze smlouvy plnit.

  8.  Dodání a nebezpeční škody na věci; objednávky na míru

  • Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, jsou doby dodání považovány za přibližné a v žádném případě nemohou být považovány za fixní. V případě, že se společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. dostane do prodlení s dodáním, je Zákazník povinen tuto skutečnost společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  písemně oznámit a stanovit dodatečnou dobu dodání v délce nejméně sedmi pracovních dnů.
  • Zákazník je povinen poskytnout společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  plnou součinnost při převzetí dodávky. V případě, že Zákazník na první žádost společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. nepřevezme zboží anebo služby, které mu dodala, je v prodlení, a to i bez upozornění společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.
  • Pokud není výslovně sjednáno jinak, místem dodání zboží je místo, kde Zákazník provozuje své podnikání.
  • Zákazník nese nebezpečí škody na zboží, které má být podle smlouvy dodáno společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. , včetně jeho ztráty, od okamžiku, kdy bylo předáno Zákazníkovi nebo jeho zástupci, nebo bylo předáno k přepravě nebo od okamžiku, kdy Zákazník odmítl poskytnout společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. součinnost při převzetí dodávky.
  • Pokud je vzhledem k okolnostem na straně Zákazníka zboží dodáno opožděně, je Zákazník povinen nahradit společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  případnou vzniklou škodu, včetně nákladů na přepravu a uskladnění.
  • Pokud jde o objednávky dodávek „na míru“ nebo pokud si Zákazník objedná výrobek, který Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  nemá sama na skladě, může dojít při výrobě nebo dodání takových výrobků k odchylce v rozmezí +/-10% objednaného množství. Příslušný daňový doklad (faktura) bude zohledňovat skutečné množství dodaných výrobků. I když nemůže Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  zaručit výrobu a dodání přesného množství, které bylo objednáno, Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  vynaloží úsilí, které je po ní možno z obchodního hlediska rozumně požadovat, k tomu, aby plnění podle takové nestandardní objednávky zcela odpovídalo objednávce. Další informace týkající se těchto odchylek sdělí zákazníkovi příslušné zákaznické oddělení.

  9.  Nároky

  • Zákazník je povinen do tří pracovních dnů od dodání zboží společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady nebo se neodchylujeod písemně sjednané specifikace, a neprodleně písemně oznámit případné zjištěné vady nebo odchylky(dále jen "Vady”) společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.
  • Zákazník není oprávněn vůči společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  uplatňovat žádná další práva z titulu vadného plnění, pokud jí Vady písemně neoznámil ve lhůtě tří pracovních dnů od okamžiku, kdy Vadu(y) zjistil nebo mohl zjistit.
  • Zákazník není oprávněn vůči společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  uplatňovat žádná další práva, pokud dodané zboží/služby začal používat, zpracoval nebo s ním nakládal nebo takové zboží dodal nebo umožnil nakládání s ním třetím osobám.
  • Zákazník není oprávněn dovolávat se vadného dodání nebo splnění závazku, pokud neposkytl společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  přiměřenou lhůtu (viz níže v článku 10.2) od doručení oznámení o Vadě(ách) v souladu s čl. 9.2 výše k odstranění Vad opravou vadného zboží nebo služeb nebo formou náhradní nebo dodatečné dodávky, podle volby společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.

  10.  Odstoupení/dodatky

  • Vyskytnou-li se okolnosti, o kterých společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  v okamžiku uzavření smlouvy nevěděla a jejichž důsledkem je nemožnost plnění v souladu se smlouvou, je Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  oprávněna na Zákazníkovi požadovat, aby byl obsah smlouvy změněn takovým způsobem, který plnění umožní.
  • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pouze pokud společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. nesplnila své závazky (s výjimkou prodlení v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.) ani v přiměřené lhůtě po přijetí Zákazníkova písemného oznámení o nedodržení závazku ze strany společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. Tato přiměřená lhůta musí trvat nejméně 30 pracovních dnů, není-li stanovena Zákazníkem v oznámení lhůta delší.
  • Společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  má právo na částečné nebo úplné odstoupení od smlouvy bez nutnosti předchozího upozornění nebo soudního řízení, pokud:
  • Zákazník podá návrh na prohlášení konkurzu, potvrzení vyrovnání či povolení nuceného vyrovnání, na Zákazníkův majetek je prohlášen konkurz, je potvrzeno vyrovnání nebo povoleno nucené vyrovnání, Zákazníkovi bylo poskytnuto jakékoliv jiné zvýhodnění ze strany věřitelů, Zákazník vstoupil do likvidace nebo je jeho podnik v likvidaci (z jiného důvodu než z důvodu reorganizace, sloučení nebo prodeje podniku).
  • Zákazník neposkytne zajištění požadované společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  podle článku 5.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  • Zákazník neplní kterýkoliv z ostatních závazků vyplývajících ze smlouvy.

  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  na sjednanou smluvní pokutu ani na náhradu škody (včetně náhrady vynaložených nákladů a ušlého zisku).

  • V případě částečného odstoupení není Zákazník oprávněn požadovat zrušeníplnění již uskutečněného společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  a Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  má ohledně takového plnění plné právo na zaplacení původně sjednané ceny.

  11.  Odpovědnost

  • Společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. odpovídá pouze za skutečné škody, které vznikly v důsledku jejího úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti za předpokladu, že Zákazník řádně písemně společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  o takovém jednání/opomenutí informoval a poskytl společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  dostatečnou přiměřenou lhůtu k provedení opravy nebo poskytnutí náhradního plnění.
  • Společnost Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  v žádném případě není odpovědná za obchodní ztráty nebo jiné nepřímé škody v nejširším smyslu, které byly způsobeny Zákazníkovi, včetně následných ztát, ztrát zisku a úspor bez ohledu na důvod vzniku těchto škod.
  • Výše náhrady škody, kterou je Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. povinna uhradit, nepřekročí v žádném případě částku rovnající se 10 % sjednané ceny bez DPH.

  12.  Přechod vlastnických práv

  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  zůstává vlastníkem zboží, které dodala nebo které má dodat až do doby, než Zákazník uhradí veškeré pohledávky, které společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  vznikly z dodání zboží, včetně úroků a mimosoudních nákladů. Dokud Zákazník neuhradí veškeré pohledávky včetně úroků a mimosoudních nákladů, má právo nakládat s prodaným zbožím a předat zboží třetí osobě s výhradou vlastnických práv společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  pouze za následujících podmínek:
  • Právo nakládat se zbožím má Zákazník pouze tehdy, pokud je nakládání se zbožím nutné v rámci provozování běžné obchodní činnosti Zákazníka,
  • Právo nakládat se zbožím má Zákazník pouze tehdy, pokud Zákazník obdrží okamžité platby od svých zákazníků, a
  • Zákazník v žádném případě nemá právo zboží dodané společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  pronajmout, půjčit, zastavit nebo jinak zatížit ani s ním právně nakládat, je-li stále ve vlastnictví společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  Prodá-li Zákazník  zboží ve vlastnictví společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  třetím osobám nebo umožní-li nakládání s takovým zbožím třetím osobám, je Zákazník povinen podle požadavku společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  postoupit nebo zastavit veškeré pohledávky, které existují nebo vzniknou v důsledku prodeje dodaného zboží nebo jiného nakládání se zbožím ve vlastnictví společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.

  13.  Důvěrnost informací

  • Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. i Zákazník berou na vědomí, že veškeré informace, které si mezi sebou vyměnili v souvislosti se smlouvou, kterou uzavřeli, jsou důvěrné povahy a zavazují se zajistit jejich utajení. Za důvěrné se považují také informace, které byly jako důvěrné označeny jednou ze smluvních stran.

  14.  Duševní/průmyslové vlastnictví

  • Zákazník nesmí odstranit, (po)změnit nebo skrýt žádná označení, týkající se ochranných známek, obchodních firem nebo názvů nebo jiných práv duševního anebo průmyslového vlastnictví ke zboží, které je dodáváno společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  ani službám, které jsou společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. poskytovány, popř. v souvislosti s takovým zbožím anebo službami.
  • Veškerá práva duševního anebo průmyslového vlastnictví k věcem doručeným Zákazníkovi společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. , včetně výkresů, nákresů, popisů, reklamních materiálů apod., zůstávají po celou dobu ve vlastnictví společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  a nesmí být rozmnožovány, zveřejňovány, uveřejňovány ani jinak zpřístupněny třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.

  15.  Smluvní pokuta

  • V případě porušení čl. 13 anebo čl. 14 těchto Všeobecných obchodních podmínek anebo ve všech dalších případech, ve kterých Zákazník nesplnil své závazky vůči společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  je Zákazník povinen zaplatit společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny objednaného množství zboží anebo služeb, splatnou bezprostředně po takovém porušení. Smluvní pokutu nelze započíst vůči případným pohledávkám za společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o. Právo společnosti Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  požadovat splnění závazků Zákazníka ani právo na náhradu škody tím není dotčeno.

  16.  Závěrečná ustanovení

  • V případě, že se jakékoliv ustanovení z těchto Všeobecných obchodních podmínek ukáže být nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, tato neplatnost a nevynutitelnost nemá vliv na zbývající ustanovení, která zůstávají platná a účinná.
  • Veškeré smlouvy i spory z nich vzniklé se řídí výlučně českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
  • Veškeré spory z nabídek a smluv mezi společností Hunter Douglas - Czechia, s.r.o.  a Zákazníkem budou předloženy, pokud nebudou vyřešeny smírně dohodou stran k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem u Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky (”Rozhodčí soud”). Rozhodčí senát bude složen ze tří rozhodců. Každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce, třetí rozhodce, předseda senátu, bude jmenován na základě vzájemné dohody jmenovaných rozhodců. V případě, že nebude dosaženo dohody, předseda bude jmenován předsedou Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení bude Praha, jazykem rozhodčího řízení bude čeština. Usnesení rozhodčího tribunálu bude konečné a závazné pro obě strany.