Yes No

Select Country

Language:

Select a Language

  Remember me

  General Terms and Conditions of Sale

   

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  (Použití s cenovou nabídkou, potvrzením objednávky nebo fakturou za prodej architektonických produktů)

  1. Definice
   
  V těchto všeobecných obchodních podmínkách („VOP“):

  1.1.      „Hunter Douglas“ znamená společnost Hunter Douglas Europe B.V. nebo kteroukoli z jejích přidružených společností, vždy je označením pro smluvní stranu.

  1.2.      „Zákazníkem“ se rozumí protistrana společnosti Hunter Douglas v jakékoli cenové nabídce, jiné nabídce, závazku nebo kupní smlouvě.

  1.3.      „Zbožím“ se rozumí architektonické výrobky, materiály, komponenty, díly a/nebo služby uvedené v nabídce, potvrzení objednávky nebo faktuře od společnosti Hunter Douglas.

   

  2. Použitelnost

  2.1.      VOP se vztahují na všechny nabídky, objednávky a kupní smlouvy týkající se jakéhokoli Zboží, které Hunter Douglas a Zákazník uzavřeli nebo uzavřou, a na veškeré poradenství, práce nebo jiné služby poskytované Hunter Douglas Zákazníkovi v souvislosti s prodejem či nabídkou Zboží Hunter Douglas. Tyto VOP tvoří zejména nedílnou součást všech cenových nabídek, jiných nabídek, potvrzení objednávek, dodatků a příloh, které Hunter Douglas vydává, a to i v případě, že Zboží, kterého se týkají, není ve VOP specifikováno. VOP spolu s cenovými nabídkami, jinými nabídkami, potvrzeními objednávek, fakturami, dodatky a přílohami tvoří úplnou dohodu mezi Hunter Douglas a Zákazníkem ohledně prodeje Zboží. Na všechny takové prodeje se výslovně uplatní ustanovení těchto VOP.

  2.2.      V případě jakéhokoli rozporu mezi VOP a ustanoveními obsaženými v cenové nabídce, jiné nabídce, potvrzení objednávky, faktuře nebo jakýchkoli dodatcích či přílohách k nim vydaných Hunter Douglas mají před VOP přednost ustanovení obsažená v cenové nabídce, nabídce, potvrzení objednávky, faktuře nebo jakýchkoli dodatcích či přílohách k nim vydaných Hunter Douglas.

  2.3.      Jakékoli jednání Zákazníka, kterým uznává existenci dohody týkající se předmětu těchto VOP, včetně, ale nikoliv výlučně, převzetí, instalace, používání Zboží nebo jeho zaplacení, představuje souhlas Zákazníka s obsahem dohody a všemi jejími podmínkami. Použití odchylných podmínek obsažených v objednávce nebo v jakýchkoli jiných dokumentech, které Zákazník poskytl společnosti Hunter Douglas nebo na které se Zákazník odvolává, včetně, ale nikoliv výlučně, všeobecných obchodních podmínek Zákazníka, se tímto výslovně vylučuje.

  2.4.      Není-li ve VOP uvedeno jinak, není žádná změna nebo vyloučení VOP ani zřeknutí se jakýchkoli povinností vyplývajících z VOP ze strany Zákazníka účinné, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno Hunter Douglas. V případě souhlasu Hunter Douglas je odchýlení se účinné pouze ve vztahu k dohodám, pro něž bylo společností Hunter Douglas přijato, přičemž všechna ostatní ustanovení VOP zůstávají platná a účinná. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení VOP nepředstavuje ze strany Hunter Douglas vzdání se jakýchkoliv práv, ani jinak nijak neovlivňuje vymahatelnost VOP nebo jejich části. Hunter Douglas je nadále oprávněn vymáhat každé ustanovení.

   

  3. Nabídka a smlouva

  3.1.      Nabídky Hunter Douglas jsou nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak.

  3.2.      Bez ohledu na to, že Zákazník nabídku Hunter Douglas přijal, je Hunter Douglas oprávněn – bez jakékoli odpovědnosti vůči Zákazníkovi – takovou nabídku odvolat do 7 (sedmi) pracovních dnů od data obdržení písemného přijetí této nabídky Zákazníkem.

  3.3.      Hunter Douglas je oprávněn přijímat a odmítat objednávky Zákazníka podle vlastního uvážení. Jakákoli dohoda, závazek nebo povinnost vzniká Hunter Douglas až výslovným přijetím nebo potvrzením ze strany Hunter Douglas, a to písemným potvrzením objednávky Hunter Douglas nebo plněním takové dohody, závazku nebo povinnosti ze strany Hunter Douglas. Zákazník souhlasí s tím, že potvrzení objednávky Hunter Douglas je pravdivým a úplným vyjádřením obsahu dohody mezi stranami.

  3.4.      Pokud Hunter Douglas předložil cenovou nabídku nebo učinil nabídku na prodej Zboží, ale zakázka nebyla Hunter Douglas zadána, Zákazník uhradí Hunter Douglas veškeré náklady a výdaje, které Hunter Douglas vynaložil na přípravu své nabídky nebo cenové nabídky.

  3.5.      Obsah tištěných materiálů společnosti Hunter Douglas, mimo jiné včetně brožur a veškerých výpočtů a výkresů, není určen pro skutečný návrh nebo použití Zboží, ale pouze pro schematické, předběžné a orientační pochopení principů návrhu a použití. Skutečné návrhy a použití Zboží by měl Zákazník vždy konzultovat s certifikovaným inženýrem nebo architektem, aby ověřil a schválil použité parametry a výsledné výpočty a výkresy. Hunter Douglas neposkytuje ani záruky jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk kvality, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv, kompatibility, bezpečnosti a/nebo přesnosti, pokud jde o výpočty a/nebo výkresy, a nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo náklady vzniklé v důsledku použití takových výpočtů nebo výkresů.

   

  4. Ceny

  4.1.      Ceny uvedené v cenových nabídkách, nabídkách a smlouvách společnosti Hunter Douglas jsou stanoveny na základě Ex Works (EXW, INCOTERMS 2020) ze skladu Hunter Douglas v Oudenboschi v Nizozemsku, pokud není v potvrzení objednávky nebo na faktuře Hunter Douglas uvedeno jinak.

  4.2.      Ceny Hunter Douglas nezahrnují daň z přidané hodnoty ani jiné daně a veškerá dovozní cla, dávky a poplatky a veškeré další poplatky, odvody a sankce, ať už je platí Hunter Douglas nebo Zákazník, uložené nebo vybírané v souvislosti s prodejem Zboží, s částkami splatnými podle VOP, se Zbožím nebo držbou, prodejem, používáním nebo vlastnictvím Zboží, a veškeré zprostředkovatelské a podobné poplatky, přepravní a manipulační poplatky, náklady na pojištění a další poplatky, které Hunter Douglas vzniknou. Pokud Zákazník tyto daně, cla a jiné částky neuhradí v době splatnosti, může je uhradit Hunter Douglas podle svého uvážení, přičemž v takovém případě je Zákazník povinen Hunter Douglas tyto zaplacené částky neprodleně nahradit.

  4.3.      Ceny Hunter Douglas vycházejí z předběžné specifikace Zboží a z aktuálních informací Hunter Douglas o dostupnosti materiálů, pracovní síly a dopravy. Ceny budou Hunter Douglas upraveny na základě konečné specifikace Zboží schválené Hunter Douglas a na základě jednotkových cen Zboží stanovených Hunter Douglas.

  4.4.      Hunter Douglas může provádět částečné dodávky. Každá dílčí dodávka se považuje za samostatný prodej a platba za ni je splatná v souladu s platebními podmínkami uvedenými na faktuře, mimo jiné v souladu s článkem 5.2 VOP. Hunter Douglas je povinen odeslat příslušnou část Zboží až po obdržení všech předchozích splatných průběžných plateb.

  4.5.      Pokud Hunter Douglas výslovně neoznačí ceny jako pevné pro určité období, může je změnit bez předchozího upozornění. V případě zvýšení ceny o více než 10 % (deset procent) má Zákazník právo vypovědět (v té době zbývající část) smlouvy s Hunter Douglas do 7 (sedmi) pracovních dnů od příslušného data vystavení faktury, avšak pouze v rozsahu, v jakém Hunter Douglas dosud nesplnil své povinnosti podle smlouvy.

   

  5. Platba

  5.1.      Pokud není v potvrzení objednávky nebo na faktuře Hunter Douglas uvedeno jinak, musí být částka vždy uhrazena Zákazníkem v měně vystavené faktury (nebo zálohové faktury)   do 30 (třiceti) dnů od data vystavení faktury, aniž by zákazník mohl uplatnit jakoukoli slevu, odpočet nebo započtení.

  5.2.      Pokud Zákazník neuhradí řádně nebo včas jakoukoli platbu, dostává se do prodlení a veškeré dosud Zákazníkem neuhrazené platby se stávají okamžitě splatnými.

  5.3.      Pokud Zákazník neplní své platební povinnosti nebo pokud má Hunter Douglas pochybnosti o bonitě Zákazníka, musí Zákazník na žádost Hunter Douglas splnit dodatečné platební podmínky nebo nabídnout platební záruku před tím, než Hunter Douglas provede další dodávky a přijme od Zákazníka další objednávky. Taková záruka může mimo jiné zahrnovat, že Zákazník (i) provede zálohové platby; (ii) poskytne neodvolatelný akreditiv splňující podmínky společnosti Hunter Douglas; (iii) poskytne jakékoli jiné platební zajištění ve prospěch Hunter Douglas, které Hunter Douglas považuje za vhodné; nebo (iv) splní jiné podmínky podle požadavku Hunter Douglas. Zákazník souhlasí s tím, že vyhotoví a dodá veškeré dokumenty, které si Hunter Douglas v této souvislosti vyžádá. Pokud Zákazník nesplní některou z výše uvedených povinností do 30 (třiceti) kalendářních dnů od výzvy Hunter Douglas, opravňuje to Hunter Douglas k okamžitému ukončení příslušné objednávky nebo smlouvy, a to bez jakékoli odpovědnosti vůči Zákazníkovi.

  5.4.      Pozastavení budoucích dodávek; změna platebních podmínek:

  5.4.1.     Zákazník prohlašuje, že je solventní. Podpis jakéhokoli potvrzení o dodání (jakkoli označeného), jež Zákazník poskytne Hunter Douglas nebo dopravci, představuje další prohlášení o solventnosti k okamžiku podpisu takového potvrzení. Pokud Zákazník neuhradí platbu ve lhůtě splatnosti podle dohody mezi Zákazníkem a Hunter Douglas, má Hunter Douglas právo zadržet dodávku jakékoli části Zboží, na kterou se vztahuje objednávka nebo jakákoli jiná existující dohoda mezi Hunter Douglas a Zákazníkem. To nezbavuje Zákazníka jeho povinnosti přijmout a zaplatit za takovou zbývající část Zboží, pokud bude Hunter Douglas odeslána, ani jakýchkoli jiných povinností podle VOP nebo jiné dohody.

  5.4.2.     Pokud dojde ke změně finanční situace nebo struktury Zákazníka v důsledku změny obchodních, tržních, nebo jiných podmínek, nebo v důsledku fúze, reorganizace nebo jiné změny podnikání, nebo pokud se Zákazník dostane do platební neschopnosti, postoupí pohledávky ve prospěch svých věřitelů, nebo pokud je na Zákazníka podán insolvenční návrh, nebo pokud je k jakémukoliv majetku Zákazníka zřízeno zástavní právo vyplývající ze soudního řízení nebo z jiných důvodů, pak má Hunter Douglas právo zrušit objednávku nebo vypovědět smlouvu bez vzniku jakýchkoliv nároků Zákazníka, nebo změnit platební podmínky podle těchto VOP, například, ale ne výlučně, požadovat platbu v hotovosti před dodáním.

  5.4.3.     Pro vyloučení pochybností platí, že právy Hunter Douglas podle tohoto článku 5.4 nejsou nijak dotčena práva vyplývající ze zákona, VOP, jakékoli smlouvy nebo z jiných důvodů.

  5.5.      V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zákazník povinen okamžitě zaplatit Hunter Douglas část sjednané ceny, která je úměrná části závazků, kterou Hunter Douglas splnil, a to včetně nákladů na materiál a práci v souvislosti s jakýmikoli zahájenými pracemi.

   

  6. Mimosoudní výdaje a úroky

  6.1.      Pokud Zákazník neuhradí jakoukoli platbu včas, má Hunter Douglas kromě práv vyplývajících ze smlouvy a ze zákona nárok na úrok z prodlení ve výši vyšší z následujících částek: (i) 1 % (jedno procento) z částky měsíčně a (ii) úroková sazba pro obchodní transakce, jak ji zveřejnila De Nederlandsche Bank.

  6.2.      Kromě úroků uvedených v článku 6.1 uhradí Zákazník veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky a další mimosoudní náklady vzniklé Hunter Douglas, včetně poplatků za právní zastoupení, a to ve výši vyšší z těchto částek: (i) 15 % (patnáct procent) z neuhrazené částky, minimálně však 450 EUR (čtyři sta padesát eur), a (ii) skutečné náklady vzniklé Hunter Douglas.

  6.3.      Platby provedené Zákazníkem Hunter Douglas použije vždy nejprve na úhradu těchto úroků a nákladů a následně na úhradu pohledávek, jež jsou nejdéle po splatnosti, a to bez ohledu na to, že Zákazník uvede jinak.

   

  7. Vyšší moc

  Pokud není společností Hunter Douglas plněno řádně a včas v důsledku zásahu vyšší moci, mimo jiné včetně jakékoli stávky, války, nepokojů, teroristického činu nebo hrozby teroristického činu, sabotáže, požáru, povodně, bouře, nehody, mimořádné zdravotní situace, pandemie nebo epidemie (jakéhokoli virového kmene, jeho genetické varianty nebo virového podtypu), povstání, občanských nepokojů, neshod se zaměstnanci, výluky, jiných komplikací ve výrobě, embarga na přepravu zboží, výluky dodavatelů, nedostupnosti obvyklého prostředku dopravy, paliva, pracovních sil, zásobování, surovin, selhání, poruchy nebo nedostatku komponentů nezbytných pro dokončení zakázky, poruchy zařízení, embarga, zpoždění způsobeného subdodavatelem, dodržováním jakéhokoli zákona, či jiného pravidla nebo příkazu, ať už platného nebo neplatného, nebo jakéhokoli aktu civilních nebo vojenských orgánů, ať už nyní existujícího nebo později vzniklého, lhůta ke splnění závazku se prodlužuje o dobu, kdy takové okolnosti nebo příčiny trvaly a znemožňovaly jeho splnění. Zákazník je povinen o tuto dobu prodloužit platnost jakéhokoli zajišťovacího instrumentu sloužícího k zajištění úhrady Zboží, existuje-li. Jakmile tyto okolnosti pominou, Zákazník přijme plnění. Pokud by trvání těchto okolností přesáhlo 60 dnů, má Hunter Douglas právo – bez jakýchkoliv nároků Zákazníka – zrušit další dodávky nebo smlouvu vypovědět. Pokud Hunter Douglas v okamžiku vzniku této okolnosti již částečně plnila své závazky nebo je schopna splnit své závazky pouze částečně, je oprávněna samostatně fakturovat již dodanou část a Zákazník bude povinen takovou fakturu uhradit v souladu s těmito VOP.

   

  8. Dodávka a riziko

  8.1.      Není-li písemně dohodnuto jinak, Hunter Douglas dodá Zboží na základě Ex Works (INCOTERMS 2020). Hunter Douglas dodá Zboží mezi 8.00 a 18.00 hodinou (místního času) v příslušný den dodání.

  8.2.      Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou harmonogramy dodávek uvedené v nabídce nebo v přijetí objednávky orientační a nezávazné. V případě jakéhokoli zpoždění v dodávce Zboží je Zákazník povinen písemně informovat společnost Hunter Douglas a poskytnout jí dodatečnou lhůtu v délce nejméně 7 (sedmi) pracovních dnů. Zboží dodané v této dodatečné lhůtě se považuje za dodané včas. V případě nesplnění závazku v této dodatečné lhůtě je Zákazník oprávněn vypovědět smlouvu nebo její část pouze v rozsahu nedodaného Zboží. V takovém případě společnost Hunter Douglas neodpovídá za jakoukoliv újmu, ledaže by tato újma byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vedením společnosti Hunter Douglas.

  8.3.      Pokud Zákazník nepřevezme Zboží v den dodání nebo Hunter Douglas nemůže Zboží dodat v den dodání z důvodů na straně Zákazníka nebo z důvodů, na něž nemá Hunter Douglas vliv (například nedostupnost pracovníků Zákazníka nebo stav projektu), je Hunter Douglas oprávněna vrátit Zboží do svého skladu nebo dodat Zboží na náhradní místo, které určí Hunter Douglas. Takové alternativní dodání se pro účely těchto VOP považuje za řádné a včasné plnění. Zákazník je povinen Zboží na takové alternativní dodací adrese zkontrolovat a převzít a nese veškeré související náklady vzniklé Hunter Douglas, včetně nákladů na přepravu a skladování.

  8.4.      Pokud přijetí nebo potvrzení objednávky stanoví, že Hunter Douglas uhradí náklady na pojištění a/nebo přepravu, učiní tak ve výši sazeb platných ke dni přijetí nebo potvrzení objednávky; pokud se z jakéhokoli důvodu náklady na pojištění a/nebo přepravu zvýší před datem odeslání, hradí tento rozdíl Zákazník.

  8.5.      Není-li sjednáno jinak, Hunter Douglas může dodat a zákazník musí přijmout a zaplatit až o 10 % (deset procent) větší nebo menší množství, než je uvedeno v příslušném potvrzení objednávky.

  8.6.      Hunter Douglas může poskytnout instruktáž o instalaci Zboží na místě projektu, přičemž tato instruktáž bude účtována podle platných hodinových sazeb společnosti Hunter Douglas v okamžiku poskytnutí. Zákazník souhlasí s tím, že Hunter Douglas nenese žádnou odpovědnost za instalaci Zboží a že Zákazník odškodní společnost Hunter Douglas za veškeré související nároky třetích stran, mimo jiné i ze strany vlastníka projektu.

   

  9. Kontrola

  Kontrola množství a viditelných vad Zboží provedená Zákazníkem nebo jeho jménem se uskuteční na adrese dodání v den dodání. Zástupce Zákazníka převezme Zboží podpisem dodacího listu v den dodání. Vždy se provádí pouze jedna kontrola množství a viditelných vad a to pouze za přítomnosti pověřeného zástupce Hunter Douglas. Nedostatky nebo viditelné vady musí být neprodleně oznámeny Hunter Douglas. V případě včasné a oprávněné reklamace nedostatku nebo viditelné vady je povinností Hunter Douglas dle výběru Hunter Douglas buď dodat chybějící Zboží nebo opravit či vyměnit Zboží s viditelnými vadami v souladu se zárukou uvedenou v článku 10. Povinnost Zákazníka převzít a včas uhradit zbytek Zboží, které bylo nebo má být dodáno podle smlouvy, tímto není dotčena. Na Zboží se skrytými vadami se vztahuje záruka uvedená v článku 10.

   

  10. Záruka

  10.1.   Hunter Douglas zaručuje, že Zboží dodané Hunter Douglas k instalaci Zákazníkem bude bez výrobních vad po dobu 5 (pěti) let od data dodání. Pokud jde o dřevěné výrobky, je tato záruka omezena na stálost, celistvost a celkový vzhled těchto výrobků. Záruční doba na motory/elektrické součásti Zboží je omezena na 2 (dva) roky od data dodání.

  10.2.   Pokud je Zboží instalováno Hunter Douglas, pak Hunter Douglas zaručuje, že tato instalace bude bez Vad instalace (definovaných níže) po dobu 2 (dvou) let od data dokončení původní instalace („Záruční doba instalace“). „Vadou instalace" je chápána vada, která významně zhoršuje správnou funkčnost Zboží. Za předpokladu, že Hunter Douglas obdrží včasné písemné oznámení (ve smyslu článku 10.5) o Vadě instalace během Záruční doby instalace, Hunter Douglas podle svého uvážení buď (i) Vadu instalace odstraní (s výjimkou lešení a obdobných nástrojů), nebo (ii) vrátí část ceny instalace. Zákazník souhlasí s tím, že odpovědnost Hunter Douglas v souvislosti s instalací Zboží je tímto způsobem omezena, a že Hunter Douglas nenese náklady v souvislosti s jakýmikoli vadami, chybami, opomenutími nebo zpožděním v souvislosti s objednávkami Zákazníka nebo jinými dokumenty, informacemi, schváleními, licencemi, materiály, přístupem a používáním nástrojů a pomůcek poskytnutých Hunter Douglas nebo při dodávce a dokončení všech ostatních výrobků, instalací a prací, za které společnost Hunter Douglas neodpovídá. Zákazník rovněž nese veškeré náklady spojené s instalací, není-li zde výslovně uvedeno jinak.

  10.3.   Zákazník je povinen čistit a udržovat Zboží nejméně jednou ročně, případně častěji, objeví-li se na povrchu Zboží saze, prach, písek nebo jiný materiál, a to neagresivním čisticím prostředkem a v souladu s pokyny poskytnutými Hunter Douglas.

  10.4.   Tato záruka neplatí mimo jiné v následujících případech: poškození nebo vady související s (i) přepravou, skladováním, instalací (včetně zapojení), manipulací, připojením (včetně paralelního zapojení, zkratu a nesprávného ovládání motorů), čištěním, údržbou nebo používáním Zboží jinak než v souladu s pokyny poskytnutými Hunter Douglas a odbornou péčí; (ii) nesprávným vyplněním dotazníku společnosti Hunter Douglas; (iii) mechanickými příčinami, včetně kolize, strukturálních změn nebo deformací budovy nebo přilehlých ploch, oxidace, perforace, obroušení a/nebo poškození krytu motorů, otevření, demontáže a/nebo poškození Zboží teplem; (iv) nepříznivými změnami atmosférických podmínek, které obvykle panují v místě Projektu oproti stavu v okamžiku přijetí objednávky; (v) výskytem vyšší moci, jak je definována v článku 7.2 a zahrnující také zemětřesení, blesk, krupobití, vítr přesahující 7 Bf, povodeň, jiné extrémní a/nebo nepředvídatelné povětrnostní, ekologické nebo geologické podmínky, radiaci, stojatou vodu, bouři, požár, výbuch, nehodu, válku, terorismus, sabotáž, povstání, občanské nepokoje a vandalismus; (vi) přirozeným vyblednutím, které nemá nepříznivý vliv na celkový vzhled Zboží, (vii) použitím Zboží ve spojení s nevhodnými výrobky, součástmi, příslušenstvím a/nebo materiály (včetně ovládání motoru). Pokud je Zboží používáno v kombinaci se software, který netvoří nedílnou součást Zboží, pak se na něj vztahují pokyny a záruky, které jsou poskytovány ve vztahu k takovému software. Hunter Douglas neposkytuje žádnou záruku ohledně takového software, jakékoli škody související se skladováním, instalací, manipulací a/nebo používáním takového softwaru, jakož i veškerého spotřebního materiálu a (výměny) baterií jsou z této záruky vyloučeny. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy se výrobní kódy a/nebo výrobní údaje na Zboží stanou nečitelnými.

  10.5.   Jakoukoli závadu musí Zákazník oznámit do 30 (třiceti) dnů od okamžiku, kdy se závada projevila (během záruční doby), a to doporučeným dopisem adresovaným Hunter Douglas - Czechia, s.r.o., na adresu: Na Břevnovské pláni 1301/25, Praha 6 - Břevnov.

  10.6.   Zákazník zajistí, aby Hunter Douglas a třetí strany pověřené Hunter Douglas měly neomezený přístup na místo a ke Zboží za účelem provedení nápravných opatření.

  10.7.   Odpovědnost Hunter Douglas v rámci této záruky je omezena na následující: Hunter Douglas podle svého uvážení (i) opraví vadné Zboží nebo znovu dodá materiály podobné kvality (s možnými barevnými rozdíly) pro výměnu jakéhokoli vadného Zboží, nebo (ii) vrátí kupní cenu za vadné Zboží (nebo její příslušnou část). Hunter Douglas nenese náklady spojené s demontáží, instalací, lešením nebo přepravou nutnou pro takové opravy nebo výměny, za likvidaci vadného Zboží nebo za jakékoli nepřímé, následné nebo jiné škody nebo náklady na náhradu ušlého zisku, pokles výroby, obchodu, poškození dobré pověsti nebo za přerušení podnikání nebo jiné výdaje.

  10.8.   Tuto záruku nelze postoupit bez písemného souhlasu Hunter Douglas, s výjimkou postoupení Zákazníkem vlastníkovi projektu. V případě takového postoupení je Hunter Douglas oprávněna započíst veškeré nároky zákazníka proti nárokům vlastníka projektu. Při poskytování technické pomoci Zákazníkovi, architektovi, montážní firmě nebo jinému řemeslníkovi, včetně poskytování podkladů pro stavební výkresy, odpovídá Hunter Douglas pouze za škodu vzniklou v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání vedení. Zákazník a vlastník projektu mohou a jsou povinni přimět strany (např. nájemce), jež jejich prostřednictvím drží Zboží, k uplatnění nároků vůči Hunter Douglas týkajících se Zboží, jeho konstrukce a vlastností, pouze na základě této záruky a nikoliv na základě jiných důvodů (např. protiprávního jednání).

  10.9.   Článek 10 obsahuje vyčerpávající popis záruky poskytnuté Hunter Douglas na Zboží a vylučuje jakékoliv jiné záruky, ať už ústní nebo písemné, včetně prohlášení obsažených v prodejní dokumentaci poskytnuté Hunter Douglas. Dále (i) práva Zákazníka a povinnosti Hunter Douglas podle článku 9 a (ii) tato záruka a povinnosti v článku 9 představují veškerá práva Zákazníka a veškeré povinnosti Hunter Douglas týkající se jakéhokoli vadného a/nebo nevyhovujícího Zboží nebo porušení záruky a podléhají článkům 9.1, 10.1–10.8 a 10.10 těchto VOP.

  10.10.  Veškeré nároky na zaplacení peněžní částky a/nebo opravu Zboží a/nebo výměnu Zboží a/nebo dodání chybějícího Zboží, a to na z jakéhokoliv důvodu, jakož i jakékoli právo na ukončení nebo vypovězení smlouvy zaniknou prvním z těchto okamžiků: a) po pozdním oznámení podle článku 9.1 nebo 10.5, nebo b) 5 let po datu dodání příslušného Zboží.

   

  11. Ukončení/změna

  11.1.   V případě nepředvídatelných okolností, které Hunter Douglas znemožní plnit závazky za dohodnutých podmínek, je Hunter Douglas oprávněn požadovat změnu smlouvy tak, aby tyto závazky mohl plnit za stejných nebo srovnatelných podmínek.

  11.2.   Zákazník je oprávněn smlouvu vypovědět pouze v případě, kdy Hunter Douglas nesplnil své povinnosti z důvodů výhradně na straně Hunter Douglas, a to ani po uplynutí přiměřené lhůty k nápravě – v délce nejméně 14 pracovních dnů – poskytnuté Zákazníkem poté, co Hunter Douglas písemně upozorní na neplnění povinností. Pokud se porušení ze strany Hunter Douglas týká dílčí dodávky nebo prodeje ve smyslu článku 4.4, může Zákazník vypovědět smlouvu pouze v rozsahu této dílčí dodávky nebo prodeje, nikoli však v rozsahu jakýchkoliv souvisejících nebo následných dílčích dodávek nebo prodejů (tj. Zákazník se nemůže dovolávat článku 73 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ("CISG")).

  11.3.   Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva vyplývající ze zákona, VOP, jakékoli smlouvy nebo z jiných důvodů (zejména právo na náhradu nákladů a ušlého zisku), může Hunter Douglas přerušit (další) plnění nebo vypovědět smlouvu částečně nebo zcela a bez předchozího upozornění, pokud:

  11.3.1.   na Zákazníka bylo vyhlášeno moratorium, je podán insolvenční návrh, nebo je v likvidaci;

  11.3.2.   Zákazník neposkytne záruky požadované Hunter Douglas, podle článku 5.3 nebo 5.4 těchto VOP;

  11.3.3.   Zákazník nesplní některou ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy, případně existují odůvodněné pochybnosti o schopnosti Zákazníka dostát svým závazkům;

  11.3.4.   jakékoliv Zboží, které Hunter Douglas poskytl Zákazníkovi, se stane předmětem jakéhokoli zajištění;

  11.3.5.   Zákazník ukončí svou činnost nebo dojde ke změně vlastnické struktury Zákazníka.

  11.4.   V případě vypovězení části závazku ze strany Hunter Douglas není Zákazník oprávněn požadovat jakékoliv změny v již uskutečněných plnění ze strany Hunter Douglas. Zároveň má Hunter Douglas nárok na úhradu kupní ceny za poskytnutá částečná plnění

   

  12. Odpovědnost

  12.1.   Jakákoli odpovědnost Hunter Douglas z jakéhokoliv důvodu v souvislosti s nabídkami, objednávkami a smlouvami uvedenými v článku 2.1 je omezena ustanoveními článku 9.1 a článku 10.7 VOP.

  12.2.   Aniž je dotčen článek 12.1 a aniž jsou dotčeny články 9 a 10, maximální odpovědnost Hunter Douglas na jakémkoli základě nepřesáhne 10 % (deset procent) ceny Zboží prodaného na základě smlouvy, k níž se odpovědnost vztahuje, bez daně z přidané hodnoty. Společnost Hunter Douglas zejména neodpovídá za žádné nepřímé nebo následné škody (mimo jiné včetně ušlého zisku, ztráty příjmů a ztráty dobré pověsti) ani za škody vzniklé v důsledku chyb nebo opomenutí v jakémkoli poradenství týkajícím se doporučené aplikace a/nebo implementace Zboží nebo chyb v prodejní dokumentaci poskytnuté Hunter Douglas.

  12.3.   Žádné ustanovení VOP nemá za cíl omezit nebo vyloučit jakoukoli odpovědnost vedení Hunter Douglas způsobenou jednáním z hrubé nedbalosti nebo v úmyslu.

   

  13. Zachování vlastnických práv

  13.1.   Hunter Douglas je vlastníkem Zboží, které dodala nebo které má dodat, a to až do okamžiku, kdy Zákazník zcela uhradí veškeré své závazky týkající se (i) kupní ceny včetně úroků a nákladů vyplývajících ze smlouvy, (ii) veškerých částek, které Zákazník dluží za práce provedené Hunter Douglas v souvislosti s těmito smlouvami, a (iii) jakéhokoli nesplnění závazků uvedených v bodech (i) a (ii) ze strany Zákazníka. Dokud Zákazník neuhradí všechny tyto závazky, je Zákazník oprávněn Zboží pouze užívat, převádět Zboží jako celek nebo jeho část na třetí osoby pouze za podmínek, že:

  13.1.1.   toto dispoziční oprávnění je Zákazníkovi uděleno pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro běžnou činnost Zákazníka,

  13.1.2.   toto dispoziční oprávnění je Zákazníkovi uděleno pouze v případě, že Zákazník požaduje a obdrží od svých zákazníků okamžitou platbu; a

  13.1.3.   Zákazník není oprávněn zatížit, nebo umožnit zřízení zástavního práva na Zboží, které bylo prodáno s výhradou vlastnického práva Hunter Douglas. Zákazník je povinen na požádání a podle uvážení Hunter Douglas postoupit nebo zastavit veškeré pohledávky, které vznikly nebo vzniknou z prodeje Zboží s výhradou vlastnictví Hunter Douglas.

  13.2.   Zákazník je povinen pečlivě skladovat Zboží dodané s výhradou vlastnictví s náležitou péčí a zajistit, aby bylo rozpoznatelné, že je majetkem Hunter Douglas. Kromě toho je povinen takové Zboží pojistit mimo jiné proti poškození ohněm a vodou a proti krádeži. Zákazník na žádost Hunter Douglas zastaví Hunter Douglas veškeré pohledávky, které má na základě takových pojistných smluv, jako dodatečnou záruku s ohledem na pohledávky Hunter Douglas vůči Zákazníkovi.

  13.3.   Pokud Zákazník nesplní jakýkoli závazek vůči Hunter Douglas nebo pokud existuje oprávněná obava, že Zákazník nesplní svůj závazek, je Hunter Douglas oprávněn požadovat vrácení dodaného Zboží s výhradou vlastnického práva, a to i v případě, že vrácení Zboží vyžaduje jeho oddělení od celku. Zákazník je povinen odpovídajícím způsobem spolupracovat. Zákazník v takovém případě nese náklady, aniž by tím byly dotčeny jiné nároky Hunter Douglas.

   

  14. Důvěrné informace

  Zákazník bere na vědomí, že informace získané od Hunter Douglas obsahují ustanovení o cenách a jiné informace, jež jsou důvěrné, chráněné nebo mají citlivou obchodní povahu a které mohou v případě zveřejnění Hunter Douglas znevýhodnit v konkurenčním boji. Zákazník souhlasí s tím, že všechna ustanovení jakékoli smlouvy budou považována za důvěrná a bez předchozího písemného souhlasu Hunter Douglas nebudou sdělena třetí straně, s výjimkou případů, kdy jsou k tomu strany povinny podle příslušných předpisů.

   

  15. Duševní/průmyslové vlastnictví

  Veškerá práva duševního nebo průmyslového vlastnictví na Zboží nebo jiné předměty dodané Hunter Douglas, včetně výkresů, popisů, reklamních materiálů atd., zůstávají vždy majetkem Hunter Douglas a nesmějí být reprodukovány, zveřejňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytovány třetím stranám bez písemného souhlasu Hunter Douglas. Zákazník nesmí ze Zboží dodaného společností Hunter Douglas odstraňovat ochranné známky, obchodní názvy, ani jiná označení, jež jsou chráněna právem duševního a/nebo průmyslového vlastnictví, ani je měnit nebo zakrývat.

   

  16. Smluvní pokuta

  V případě porušení článku 14 a/nebo 15 těchto VOP a v případě, že Zákazník nesplní jakoukoli jinou smluvní povinnost vůči Hunter Douglas, je Zákazník povinen uhradit Hunter Douglas smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) z objednané hodnoty Zboží, která je splatná ihned, nepodléhá žádnému započtení ze strany Zákazníka, a to aniž by tím byla dotčena jiná práva Hunter Douglas vyplývající ze zákona, VOP, jakékoli smlouvy nebo z jiných důvodů, mimo jiné včetně práva požadovat náhradu škody v rozsahu, v jakém vzniklá škoda přesahuje výši pokuty.

   

  17. Závěrečná ustanovení

  17.1.   Pokud by některé ustanovení VOP bylo nevymahatelné nebo neplatné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti a nevymahatelné nebo neplatné ustanovení bude nahrazeno pouze v nezbytném rozsahu.

  17.2.   Pokud není ve VOP výslovně stanoveno jinak, není Zákazník oprávněn postoupit jakoukoli smlouvu nebo svá práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hunter Douglas.

  17.3.   VOP a veškeré nabídky, dohody a závazky mezi Hunter Douglas a Zákazníkem se řídí výhradně českým právem. Veškeré spory, nebo nároky vyplývající z těchto cenových nabídek, dohod a závazků nebo s nimi související, nebo jejich porušení, ukončení nebo neplatnost, a to na jakémkoli základě, budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Jazyk používaný v rozhodčím řízení je čeština.