Ja Nee

Selecteer land

taal:

Taal selecteren

  Mijn gegevens onthouden

  Algemene verkoopvoorwaarden

  Hunter Douglas Europe B.V. statutair gevestigd te Rotterdam aldaar kantoorhoudende aan Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

  1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Hunter Douglas Europe B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  b. Opdrachtgever: de wederpartij van Hunter Douglas Europe B.V., rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon, die schriftelijk, dan wel anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  c. Buiten de macht van Hunter Douglas Europe B.V. liggende omstandigheden: brand- en waterschade, weersomstandigheden, werknemers(organisatie) acties, machine-defecten, oorlog, rampen, energiestoringen, vertragingen bij toeleveranciers, etc.


  2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Hunter Douglas Europe B.V. en haar Opdrachtgevers, waarbij Hunter Douglas Europe B.V. goederen en/of diensten levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet nader in de onderhavige algemene voorwaarden zijn omschreven.
  2.2 Slechts indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen ten aanzien van overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden van Hunter Douglas Europe B.V. blijven alsdan onverminderd van toepassing.
  2.3 Standaard voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hunter Douglas Europe B.V. zijn aanvaard.


  3. Aanbieding en overeenkomst
  3.1 Aanbiedingen zijdens Hunter Douglas Europe B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  3.2 Indien een Opdrachtgever een door Hunter Douglas Europe B.V. gedaan vrijblijvend aanbod accepteert, heeft Hunter Douglas Europe B.V. desalniettemin het recht het aanbod, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
  3.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Hunter Douglas Europe B.V.. Aanvaarding geschiedt door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Hunter Douglas Europe B.V., dan wel het door Hunter Douglas Europe B.V. feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  3.4 Hunter Douglas Europe B.V. heeft het recht, indien een opdracht voor de levering van goederen dan wel uitvoering van diensten niet aan haar wordt gegeven, alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.


  4. Prijs
  4.1 De prijzen genoemd in aanbiedingen en overeenkomsten van Hunter Douglas Europe B.V. zijn exclusief B.T.W., invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege alsmede transport- en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  4.2 De prijzen worden in euro's weergegeven, tenzij bij nadere berichtgeving door Hunter Douglas Europe B.V. anders wordt bepaald.
  4.3 Hunter Douglas Europe B.V. heeft het recht de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover er zich omstandigheden voordoen, waaronder begrepen kostenverhogingen en valutawijzigingen, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst, voor zover nog niet door Hunter Douglas Europe B.V. is gepresteerd, te ontbinden.
  4.4 De inhoud van brochures, drukwerken en dergelijke binden Hunter Douglas Europe B.V. niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


  5. Betaling
  5.1 Betalingscondities worden door Hunter Douglas Europe B.V. vastgesteld aan de hand van de aard en omvang van de opdracht/order.
  5.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  5.3 Indien geen tijdige (deel)betaling plaatsvindt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de gehele (restant)vordering direct opeisbaar.
  5.4 Hunter Douglas Europe B.V. kan te allen tijde vooruitbetaling of nadere zekerheid van de Opdrachtgever verlangen.
  5.5 Indien Hunter Douglas Europe B.V. haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
  5.6 Het recht van de Opdrachtgever om betalingen aan Hunter Douglas Europe B.V. op te schorten of te verrekenen, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


  6. Buitengerechtelijke kosten en rente
  6.1 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim verkeert, is deze een rente verschuldigd van (a) 1% voor elke maand of gedeelte daarvan of (b) de wettelijke rente (zoals beschreven in EC Directive 2000/35, of Artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek), over het openstaande factuurbedrag.
  6.2 Indien Opdrachtgever ondanks schriftelijke sommatie opnieuw nalaat zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Hunter Douglas Europe B.V. na te komen en Hunter Douglas Europe B.V. haar vordering uit handen geeft, is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten beloop van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 450, -.
  6.3 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van de langst openstaande factuur, zelfs indien Opdrachtgever bij zijn betalingsopdracht anders aangeeft.


  7. Opschorting
  7.1 Hunter Douglas Europe B.V. heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling, nalaat op verzoek van Hunter Douglas Europe B.V. zekerheid in de zin van Artikel 5.4 van deze voorwaarden te stellen, dan wel op enige andere wijze in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens Hunter Douglas Europe B.V. na te komen.
  7.2 Hunter Douglas Europe B.V. heeft tevens het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder in verzuim te geraken, indien door buiten de macht van Hunter Douglas Europe B.V. liggende omstandigheden en/of door wijziging van de (voorwaarden van de) overeenkomst niet van Hunter Douglas Europe B.V. gevergd kan worden (tijdig) na te komen.


  8. Levering en risico; speciaal op maat gemaakte bestellingen
  8.1 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Hunter Douglas Europe B.V. door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij alsnog een redelijke termijn, van minimaal 7 werkdagen, voor nakoming dient te worden gegeven.
  8.2 Opdrachtgever is gehouden zijn/haar volledige medewerking aan de aflevering te verlenen. Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien hij de door Hunter Douglas Europe B.V. te leveren goederen en/of diensten niet na het eerste verzoek van Hunter Douglas Europe B.V. afneemt.
  8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Opdrachtgever zijn/haar bedrijf uitoefent.
  8.4 Verlies en beschadiging van zaken, waarover de overeenkomst tussen Hunter Douglas Europe B.V. handelt, zijn voor risico van Opdrachtgever op het moment, waarop deze in de feitelijke macht van (een hulppersoon) van Opdrachtgever zijn gesteld dan wel vanaf het moment dat Opdrachtgever weigert zijn/haar medewerking te verlenen aan de aflevering.
  8.5 Indien de aflevering van door Hunter Douglas Europe B.V. te leveren goederen door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden wordt vertraagd, is Opdrachtgever gehouden de als gevolg daarvan door Hunter Douglas Europe B.V. geleden schade, waaronder begrepen kosten van vervoer en opslag, te vergoeden.
  8.6 In het geval van specifiek op maat gemaakte bestellingen of specifiek niet op voorraad zijnde goederen die de Opdrachtgever besteld, bestaat er een mogelijkheid dat afwijkingen kunnen optreden in de werkelijke productie en levering van deze goederen besteld door de Opdrachtgever met een marge van +/- 10% van de bestelde hoeveelheid. Facturatie vindt plaats op de werkelijk geleverde productie. Niettemin kan Hunter Douglas Europe B.V. niet garanderen dat zij de exact bestelde hoeveelheid van de goederen kan produceren en leveren, Hunter Douglas Europe B.V. zal alles er aan doen om deze niet standaard bestelling te produceren en leveren. Verdere informatie aangaande afwijkende bestellingen, kan de Opdrachtgever opvragen bij de klantenservice van de afdeling verkoop.


  9. Reclame
  9.1 Opdrachtgever is gehouden de door Hunter Douglas Europe B.V. geleverde goederen binnen 3 werkdagen na aflevering te controleren op afwijkingen van hetgeen schriftelijk is overeengekomen en eventuele afwijkingen c.q. gebreken direct schriftelijk aan Hunter Douglas Europe B.V. kenbaar te maken.
  9.2 Opdrachtgever kan geen enkel recht meer jegens Hunter Douglas Europe B.V. doen gelden, indien eventuele afwijkingen c.q. gebreken niet binnen een termijn van 3 werkdagen na het tijdstip dat de afwijking(en) c.q. gebrek(en) is/zijn geconstateerd, althans had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij Hunter Douglas Europe B.V. is/zijn gemeld.
  9.3 Opdrachtgever kan in ieder geval geen enkel recht meer doen gelden indien hij/zij de door Hunter Douglas Europe B.V. geleverde zaken in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken, heeft doen verwerken of aan derden heeft geleverd dan wel in gebruik heeft doen geven.
  9.4 Opdrachtgever kan voorts geen beroep doen op gebrekkige levering dan wel nakoming, indien de Opdrachtgever Hunter Douglas Europe B.V. niet de mogelijkheid heeft geboden eventuele gebreken, naar keuze van Hunter Douglas Europe B.V. te herstellen, aan te vullen of te vervangen.


  10. Ontbinding/wijziging
  10.1 Indien zich omstandigheden voordoen, waarmee Hunter Douglas Europe B.V. bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was en daardoor nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, heeft Hunter Douglas Europe B.V. het recht van de Opdrachtgever te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering mogelijk blijft.
  10.2 Ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien Hunter Douglas Europe B.V. toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Hunter Douglas Europe B.V. een redelijke termijn is gegeven voor het te niet doen van de tekortkoming.
  10.3 Hunter Douglas Europe B.V. kan, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten en winstderving, de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
  • Aan Opdrachtgever surséance wordt verleend, diens faillissement wordt aangevraagd dan wel diens onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen.
  • Opdrachtgever nalaat de door Hunter Douglas Europe B.V. gevraagde zekerheid als bedoeld in Artikel 5.4 van deze algemene voorwaarden te verstrekken.
  • Opdrachtgever enige andere op zijn/haar rustende verplichting uit de overeenkomst niet naleeft.
  10.4 Bij gedeeltelijk ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Hunter Douglas Europe B.V. verrichte prestaties en komt Hunter Douglas Europe B.V. ter zake een onverminderd recht op betaling toe.


  11. Aansprakelijkheid
  11.1 Hunter Douglas Europe B.V. is alleen aansprakelijk voor schade, die het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Hunter Douglas Europe B.V. en voor zover zij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan Hunter Douglas Europe B.V. een redelijke termijn tot herstel c.q. vervanging is geboden.
  11.3 Hunter Douglas Europe B.V. aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden bedrijfsschade dan wel andere indirecte schade in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en kostenbesparingen, door welke oorzaak dan ook.
  11.3 De totale aansprakelijkheid van Hunter Douglas Europe B.V. beloopt in geen enkel geval meer dan vergoeding van de schade tot een bedrag, gelijk aan 10% van de ordergrootte, die voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief omzetbelasting.


  12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Hunter Douglas Europe B.V. blijft eigenaar van de door haar geleverde of nog te leveren goederen, zolang de Opdrachtgever alle vorderingen van Hunter Douglas Europe B.V. terzake van de tegenprestatie, waaronder begrepen rente en buitengerechtelijke kosten, uit de overeenkomst niet voldaan heeft. Zolang de Opdrachtgever alle vorderingen van Hunter Douglas Europe B.V., waaronder begrepen rente en buitengerechtelijke kosten, uit de overeenkomst niet voldaan heeft, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat
  a. deze bevoegdheden slechts aan Opdrachtgever toekomen indien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf,
  b. deze bevoegdheden slechts aan Opdrachtgever toekomen indien en voor zover Opdrachtgever van zijn wederpartij contante betaling eist en verkrijgt of van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij, en
  c. Opdrachtgever nimmer enige bevoegdheid tot het bezwaren van de aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen heeft. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door Hunter Douglas Europe B.V. aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen aan derden, aan Hunter Douglas Europe B.V. te cederen of - naar keuze van Hunter Douglas Europe B.V. - te verpanden.


  13. Vertrouwelijke informatie
  13.1 Hunter Douglas Europe B.V. alsmede Opdrachtgever staan er voor in dat alle informatie welke in het kader van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en welke vertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.


  14. Intellectuele/Industriële eigendom
  14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom uit c.q. van de door Hunter Douglas Europe B.V. geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te verbergen.
  14.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Hunter Douglas Europe B.V. aan Opdrachtgever geleverde zaken, daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven ten alle tijd eigendom van Hunter Douglas Europe B.V. en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hunter Douglas Europe B.V. niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, dan wel op enige andere wijze aan derden worden vrijgesteld.


  15. Boete
  15.1 In de gevallen van overtreding van Artikel 13 en/of 14 van deze voorwaarden en/of in alle andere gevallen, waarin de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hunter Douglas Europe B.V. niet nakomt, verbeurt de Opdrachtgever aan Hunter Douglas Europe B.V. een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging of verrekening vatbare boete van 10% van de ordergrootte, onverminderd het recht van Hunter Douglas Europe B.V. op nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen.


  16. Slotbepalingen
  16.1 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bedingen onverminderd van kracht.
  16.2 Alle overeenkomsten alsmede alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten tussen Hunter Douglas Europe B.V. en Opdrachtgever anderzijds, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.