Ja Nee

Selecteer land

taal:

Taal selecteren

  Mijn gegevens onthouden

  Copyright

  Hunter Douglas Europe B.V. statutairgevestigd te Rotterdam aldaar kantoorhoudende aan Piekstraat 2, 3071EL Rotterdam. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer vanKoophandel te Rotterdam.

  1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a.Hunter Douglas Europe B.V.: de gebruiker van deze algemenevoorwaarden.
  b.Opdrachtgever: de wederpartij van Hunter Douglas EuropeB.V., rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon, dieschriftelijk, dan wel anderszins de gelding van deze algemenevoorwaarden heeft aanvaard.
  c.Buiten de macht van Hunter Douglas Europe B.V. liggendeomstandigheden: brand- en waterschade, weersomstandigheden,werknemers(organisatie) acties, machine-defecten, oorlog, rampen,energiestoringen, vertragingen bij toeleveranciers, etc.


  2. Toepasselijkheid
  2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uitvan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Hunter DouglasEurope B.V. en haar Opdrachtgevers, waarbij HunterDouglas Europe B.V. goederen en/of diensten levert, ook indiendeze goederen en/of diensten niet nader in de onderhavige algemenevoorwaarden zijn omschreven.
  2.2Slechts indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijkovereenkomen, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.Afwijkende bedingen gelden alleen ten aanzien van overeenkomstenwaarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden van HunterDouglas Europe B.V. blijven alsdan onverminderd van toepassing.
  2.3Standaard voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzijdeze uitdrukkelijk schriftelijk door Hunter Douglas Europe B.V.zijn aanvaard.


  3. Aanbieding en overeenkomst
  3.1Aanbiedingen zijdens Hunter Douglas Europe B.V. zijnvrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  3.2Indien een Opdrachtgever een door Hunter Douglas EuropeB.V. gedaan vrijblijvend aanbod accepteert, heeft HunterDouglas Europe B.V. desalniettemin het recht het aanbod, binnen 7werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
  3.3Overeenkomsten komen eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaardingc.q. bevestiging door Hunter Douglas Europe B.V.. Aanvaardinggeschiedt door een schriftelijke opdrachtbevestiging van HunterDouglas Europe B.V., dan wel het door Hunter Douglas EuropeB.V. feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst. Deopdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juisten volledig weer te geven.
  3.4Hunter Douglas Europe B.V. heeft het recht, indien eenopdracht voor de levering van goederen dan wel uitvoering van dienstenniet aan haar wordt gegeven, alle kosten die zij heeft moeten maken omhaar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.


  4. Prijs
  4.1De prijzen genoemd in aanbiedingen en overeenkomsten van HunterDouglas Europe B.V. zijn exclusief B.T.W., invoerrechten,heffingen of andere lasten van overheidswege alsmede transport- enverzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders isovereengekomen.
  4.2De prijzen worden in euro's weergegeven, tenzij bij nadereberichtgeving door Hunter Douglas Europe B.V. anders wordtbepaald.
  4.3Hunter Douglas Europe B.V. heeft het recht deovereengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover er zichomstandigheden voordoen, waaronder begrepen kostenverhogingen envalutawijzigingen, die bij het aangaan van de overeenkomstredelijkerwijs niet te voorzien waren. Bij een prijsverhoging van meerdan 10% heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst, voorzover nog niet door Hunter Douglas Europe B.V. is gepresteerd,te ontbinden.
  4.4De inhoud van brochures, drukwerken en dergelijke binden HunterDouglas Europe B.V. niet, tenzij in de overeenkomst daarnaaruitdrukkelijk wordt verwezen.


  5. Betaling
  5.1Betalingscondities worden door Hunter Douglas Europe B.V.vastgesteld aan de hand van de aard en omvang van de opdracht/order.
  5.2Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomendienen betalingen binnen een termijn van dertig dagen na factuurdatumplaats te vinden.
  5.3Indien geen tijdige (deel)betaling plaatsvindt, verkeert de Opdrachtgevervan rechtswege in verzuim en is de gehele (restant)vordering directopeisbaar.
  5.4Hunter Douglas Europe B.V. kan te allen tijdevooruitbetaling of nadere zekerheid van de Opdrachtgeververlangen.
  5.5Indien Hunter Douglas Europe B.V. haar verplichtingengedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deelvan de overeengekomen prijs.
  5.6Het recht van de Opdrachtgever om betalingen aan HunterDouglas Europe B.V. op te schorten of te verrekenen, uit welkehoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


  6. Buitengerechtelijke kosten en rente
  6.1Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim verkeert,is deze een rente verschuldigd van (a) 1% voor elke maand of gedeeltedaarvan of (b) de wettelijke rente (zoals beschreven in EC Directive2000/35, of Artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek), over hetopenstaande factuurbedrag.
  6.2Indien Opdrachtgever ondanks schriftelijke sommatie opnieuwnalaat zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Hunter DouglasEurope B.V. na te komen en Hunter Douglas Europe B.V. haarvordering uit handen geeft, is Opdrachtgeverbuitengerechtelijke kosten verschuldigd ten beloop van 15% van hetopenstaande factuurbedrag, met een minimum van €450.
  6.3Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerstter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens inmindering van de langst openstaande factuur, zelfs indien Opdrachtgeverbij zijn betalingsopdracht anders aangeeft.


  7. Opschorting
  7.1Hunter Douglas Europe B.V. heeft het recht de nakoming vande overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever in gebrekeblijft met (tijdige) betaling, nalaat op verzoek van Hunter DouglasEurope B.V. zekerheid in de zin van Artikel 5.4 van dezevoorwaarden te stellen, dan wel op enige andere wijze in gebrekeblijft zijn verplichtingen jegens Hunter Douglas Europe B.V. nate komen.
  7.2Hunter Douglas Europe B.V. heeft tevens het recht denakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder in verzuim tegeraken, indien door buiten de macht van Hunter Douglas Europe B.V.liggende omstandigheden en/of door wijziging van de (voorwaarden vande) overeenkomst niet van Hunter Douglas Europe B.V. gevergdkan worden (tijdig) na te komen.


  8. Levering en risico; speciaal op maat gemaakte bestellingen
  8.1Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven engelden nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijkschriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient HunterDouglas Europe B.V. door Opdrachtgever schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij alsnog een redelijke termijn, vanminimaal 7 werkdagen, voor nakoming dient te worden gegeven.
  8.2Opdrachtgever is gehouden zijn/haar volledige medewerkingaan de aflevering te verlenen. Opdrachtgever is zonderingebrekestelling in verzuim, indien hij de door Hunter DouglasEurope B.V. te leveren goederen en/of diensten niet na het eersteverzoek van Hunter Douglas Europe B.V. afneemt.
  8.3Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt deaflevering ter plaatse waar Opdrachtgever zijn/haar bedrijfuitoefent.
  8.4Verlies en beschadiging van zaken, waarover de overeenkomst tussenHunter Douglas Europe B.V. handelt, zijn voor risico van Opdrachtgeverop het moment, waarop deze in de feitelijke macht van (eenhulppersoon) van Opdrachtgever zijn gesteld dan wel vanaf hetmoment dat Opdrachtgever weigert zijn/haar medewerking teverlenen aan de aflevering.
  8.5Indien de aflevering van door Hunter Douglas Europe B.V. televeren goederen door voor rekening van Opdrachtgever komendeomstandigheden wordt vertraagd, is Opdrachtgever gehouden deals gevolg daarvan door Hunter Douglas Europe B.V. geledenschade, waaronder begrepen kosten van vervoer en opslag, te vergoeden.
  8.6In het geval van specifiek op maat gemaakte bestellingen ofspecifiek niet op voorraad zijnde goederen die de Opdrachtgeverbesteld, bestaat er een mogelijkheid dat afwijkingen kunnen optredenin de werkelijke productie en levering van deze goederen besteld doorde Opdrachtgever met een marge van +/- 10% van de besteldehoeveelheid. Facturatie vindt plaats op de werkelijk geleverdeproductie. Niettemin kan Hunter Douglas Europe B.V. nietgaranderen dat zij de exact bestelde hoeveelheid van de goederen kanproduceren en leveren, Hunter Douglas Europe B.V. zal alles eraan doen om deze niet standaard bestelling te produceren en leveren.Verdere informatie aangaande afwijkende bestellingen, kan de Opdrachtgeveropvragen bij de klantenservice van de afdeling verkoop.


  9. Reclame
  9.1Opdrachtgever is gehouden de door Hunter Douglas EuropeB.V. geleverde goederen binnen 3 werkdagen na aflevering tecontroleren op afwijkingen van hetgeen schriftelijk is overeengekomenen eventuele afwijkingen c.q. gebreken direct schriftelijk aan HunterDouglas Europe B.V. kenbaar te maken.
  9.2Opdrachtgever kan geen enkel recht meer jegens HunterDouglas Europe B.V. doen gelden, indien eventuele afwijkingen c.q.gebreken niet binnen een termijn van 3 werkdagen na het tijdstip datde afwijking(en) c.q. gebrek(en) is/zijn geconstateerd, althans hadkunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij Hunter Douglas EuropeB.V. is/zijn gemeld.
  9.3Opdrachtgever kan in ieder geval geen enkel recht meer doengelden indien hij/zij de door Hunter Douglas Europe B.V.geleverde zaken in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken,heeft doen verwerken of aan derden heeft geleverd dan wel in gebruikheeft doen geven.
  9.4Opdrachtgever kan voorts geen beroep doen op gebrekkigelevering dan wel nakoming, indien de Opdrachtgever Hunter DouglasEurope B.V. niet de mogelijkheid heeft geboden eventuele gebreken,naar keuze van Hunter Douglas Europe B.V. te herstellen, aan tevullen of te vervangen.


  10. Ontbinding/wijziging
  10.1Indien zich omstandigheden voordoen, waarmee Hunter DouglasEurope B.V. bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekendwas en daardoor nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, heeft HunterDouglas Europe B.V. het recht van de Opdrachtgever tevorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt,dat uitvoering mogelijk blijft.
  10.2Ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever isslechts mogelijk indien Hunter Douglas Europe B.V. toerekenbaartekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en door Opdrachtgeverschriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij Hunter Douglas EuropeB.V. een redelijke termijn is gegeven voor het te niet doen van detekortkoming.
  10.3Hunter Douglas Europe B.V. kan, onverminderd haar recht opvergoeding van kosten en winstderving, de overeenkomst, zondervoorafgaande ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel ofgedeeltelijk ontbinden indien:
  • Aan Opdrachtgever surséance wordt verleend, diensfaillissement wordt aangevraagd dan wel diens onderneming wordtgeliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie ofsamenvoeging van ondernemingen.
  • Opdrachtgever nalaat de door Hunter Douglas Europe B.V.gevraagde zekerheid als bedoeld in Artikel 5.4 van deze algemenevoorwaarden te verstrekken.
  • Opdrachtgever enige andere op zijn/haar rustendeverplichting uit de overeenkomst niet naleeft.
  10.4Bij gedeeltelijk ontbinding kan Opdrachtgever geenaanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Hunter DouglasEurope B.V. verrichte prestaties en komt Hunter Douglas EuropeB.V. ter zake een onverminderd recht op betaling toe.


  11. Aansprakelijkheid
  11.1Hunter Douglas Europe B.V. is alleen aansprakelijk voorschade, die het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of groveschuld van Hunter Douglas Europe B.V. en voor zover zij door Opdrachtgeverschriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan HunterDouglas Europe B.V. een redelijke termijn tot herstel c.q.vervanging is geboden.
  11.3Hunter Douglas Europe B.V. aanvaardt in geen enkel gevalaansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geledenbedrijfsschade dan wel andere indirecte schade in de ruimste zin deswoords, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst enkostenbesparingen, door welke oorzaak dan ook.
  11.3De totale aansprakelijkheid van Hunter Douglas Europe B.V.beloopt in geen enkel geval meer dan vergoeding van de schade tot eenbedrag, gelijk aan 10% van de ordergrootte, die voor de betreffendeovereenkomst bedongen prijs exclusief omzetbelasting.


  12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1Hunter Douglas Europe B.V. blijft eigenaar van de door haargeleverde of nog te leveren goederen, zolang de Opdrachtgeveralle vorderingen van Hunter Douglas Europe B.V. terzake van detegenprestatie, waaronder begrepen rente en buitengerechtelijkekosten, uit de overeenkomst niet voldaan heeft. Zolang de Opdrachtgeveralle vorderingen van Hunter Douglas Europe B.V., waaronderbegrepen rente en buitengerechtelijke kosten, uit de overeenkomst nietvoldaan heeft, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om de ondereigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, de feitelijkemacht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derdente geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht diefeitelijke macht over de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk aaneen of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat
  a.deze bevoegdheden slechts aan Opdrachtgever toekomenindien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in het kader vande normale uitoefening van zijn bedrijf,
  b.deze bevoegdheden slechts aan Opdrachtgever toekomenindien en voor zover Opdrachtgever van zijn wederpartijcontante betaling eist en verkrijgt of van zijn wederpartij een evenverstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige, zijhet zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij, en
  c.Opdrachtgever nimmer enige bevoegdheid tot het bezwarenvan de aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen heeft. Opdrachtgeververplicht zich op eerste verzoek eventuele vorderingen die ontstaanof zullen ontstaan door vervreemding van door Hunter DouglasEurope B.V. aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederenaan derden, aan Hunter Douglas Europe B.V. te cederen of -naar keuze van Hunter Douglas Europe B.V. - te verpanden.


  13. Vertrouwelijke informatie
  13.1Hunter Douglas Europe B.V. alsmede Opdrachtgeverstaan er voor in dat alle informatie welke in het kader van de tussenpartijen tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en welkevertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven. Informatie is in iedergeval vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig isaangeduid.


  14. Intellectuele/Industriële eigendom
  14.1Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduidingomtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/ofindustriële eigendom uit c.q. van de door Hunter Douglas EuropeB.V. geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel teverbergen.
  14.2Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door HunterDouglas Europe B.V. aan Opdrachtgever geleverde zaken, daaronderbegrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven tenalle tijd eigendom van Hunter Douglas Europe B.V. en mogenzonder uitdrukkelijke toestemming van Hunter Douglas Europe B.V.niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, dan wel op enige anderewijze aan derden worden vrijgesteld.


  15. Boete
  15.1In de gevallen van overtreding van Artikel 13 en/of 14 van dezevoorwaarden en/of in alle andere gevallen, waarin de Opdrachtgeverzijn verplichtingen jegens Hunter Douglas Europe B.V. nietnakomt, verbeurt de Opdrachtgever aan Hunter Douglas EuropeB.V. een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging ofverrekening vatbare boete van 10% van de ordergrootte, onverminderdhet recht van Hunter Douglas Europe B.V. op nakoming ofvolledige schadevergoeding te vorderen.


  16. Slotbepalingen
  16.1Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig ofanderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bedingenonverminderd van kracht.
  16.2Alle overeenkomsten alsmede alle eventueel daaruit voortvloeiendegeschillen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Dearrondissementsrechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen vanalle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomstentussen Hunter Douglas Europe B.V. en Opdrachtgever anderzijds,tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van dekantonrechter behoort.