Tak Nie

Wybierz kraj

Język:

Wybierz język

  Zapamiętaj mnie

  Informacja o polityce prywatności


  1. WPROWADZENIE

  Twoja prywatność jest ważna dla Hunter Douglas Europe i dla podmiotów powiązanych European HDE Affiliate („my”, „nas”, „nasz” lub „podmiot powiązany HDE”) i zobowiązujemy się do ochrony twoich informacji osobowych. W niniejszym dokumencie informujemy o sposobach, w jakie gromadzimy i wykorzystujemy twoje informacje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 („RODO”) oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych („Przepisy o ochronie danych”).

  Prosimy przeczytaj niniejszą informację o polityce prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy lub inaczej przetwarzamy twoje dane.

  Odpowiedzialny administrator danych może być inny dla różnych aktywności przetwarzania danych i jest określony w dalszych rozdziałach niniejszej informacji.

   

  2. ZAKRES

  Niniejsza informacja o polityce prywatności zawiera następujące informacje dotyczące naszych aktywności przetwarzania:

  • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych
  • Jakie dane gromadzimy
  • Dlaczego gromadzimy twoje dane i na jakich podstawach prawnych
  • Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych
  • Komu udostępniamy twoje dane
  • Jak długo przechowujemy twoje dane
  • Jak chronimy twoje dane
  • Jakie masz prawa
  • Jak możesz się z nami skontaktować
  • Aktualizacje niniejszej informacji

   

  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań odnośnie niniejszej informacji, prosimy skontaktować się z nami — dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Jak możesz się z nami skontaktować” poniżej.

   

  3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

  • Witryna(y) oraz inne platformy cyfrowe są zarządzane przez Hunter Douglas Europe B.V, Piekstraat 2, 3071 EL, Rotterdam.
  • Działania sprzedażowe i marketingowe w części handlu elektronicznego tej(ych) witryn(y) są prowadzone przez odpowiedzialne lokalne zespoły sprzedaży oraz marketingu.

   

  4. JAKIE DANE GROMADZIMY?

  Gromadzimy dane osobowe, które podajesz nam podczas korzystania z naszej(ych) witryn(y) oraz innych platform cyfrowych.

  Gromadzimy następujące dane osobowe:

  • Indywidualne dane kontaktowe klientów (imię i nazwisko, firma, kod pocztowy, miasto, kraj, adres pocztowy, e-mail, nr telefonu, zawód);
  • Dane dotyczące konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło
  • Dokumenty klienta, takie jak wyceny i zamówienia.

  Dane analityczne dotyczące witryny, poczty elektronicznej oraz innych platform cyfrowych


  5. DLACZEGO I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH GROMADZIMY TWOJE DANE?

  Dane osobowe gromadzone poprzez naszą witrynę są wykorzystywane do celów, dla których zostały przedłożone, zgodnie z listą poniżej. Na przykład, jeżeli skorzystasz z naszych formularzy kontaktowych lub podasz swoje dane w celu pobrania materiałów, przedłożone dane wykorzystamy tylko do odpowiedzi na twoje zapytanie i/lub przesłania materiałów, o które poprosisz.

  Dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów w oparciu o odnośne podstawy prawne

  Cel

  Podstawa prawna

  Do skontaktowania się z tobą (w odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularze na naszej witrynie)

  Zgoda / W celu zawarcia z tobą umowy

  Do przesłania naszego newslettera

  Zgoda

  Do przesłania dokumentów z naszego centrum dokumentacji

  Realizowanie umowy

  Udostępnienie treści na naszej witrynie

  Uzasadniony interes;

  Oferowanie usług, które świadczymy poprzez naszą witrynę

  Uzasadniony interes;

  Marketing / Sprzedaż

  Uzasadniony interes; Zgoda

   

   


  6. WYMÓG PODANIA DANYCH

  Nie masz obowiązku ujawniania swoich danych osobowych, gdy kupujesz od nas produkt lub usługę. Przez cały czas masz możliwość nieujawniania nam swoich danych. Jednakże, aby mieć możliwość zapewnienia Ci wszystkich możliwości użytkowych naszych produktów i / lub usług, możemy potrzebować twoich określonych danych osobowych. Jeżeli zdecydujesz się nie podawać nam swoich danych osobowych, może nie być możliwe zapewnienie produktów i/lub usług, które chcesz kupić.

   

  7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM WEWNĄTRZ I POZA EOG

  Hunter Douglas Europe B.V. może udostępniać twoje dane osobowe swoim podmiotom powiązanym.

  Zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności oraz prawem, Hunter Douglas Europe B.V. może wykorzystywać strony trzecie do określonych usług. Jeżeli strony trzecie wykorzystują twoje dane osobowe do realizowania swoich usług, mają zgodę Hunter Douglas Europe B.V. oraz Hunter Douglas Europe B.V. podejmie wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby twoje dane osobowe były wykorzystywane wyłącznie w celach określonych powyżej.

  Hunter Douglas Europe B.V. współpracuje z następującymi stronami trzecimi:

  • Do analizowania efektywności naszej witryny: Google Analytics, Semrush;
  • Do wysyłania newsletterów: E-Village, Amersfoortseweg 10e, 3705 GJ Zeist;
  • System CRM: SuperOffice Benelux b.v., Emmasingel 29.41 5611 AZ Eindhoven

  Hunter Douglas Europe B.V. nie sprzedaje danych stronom trzecim oraz nie daje twoich danych osobowych stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych powyżej i jeżeli jest do tego zobowiązany prawnie (n.p. w przypadku uzasadnionego prawem wezwania sądu lub organów ścigania).

   

  8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Hunter Douglas Europe B.V. będzie przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie uznane za niezbędne dla określonego celu przetwarzania, a po upływie okresu przechowywania dane te zostaną usunięte lub przekształcone do formy anonimowej. Określając właściwy okres przechowywania danych, Hunter Douglas Europe B.V. uwzględni również specyficzne obowiązki retencji danych wynikające z innych praw niż RODO, które to prawa mogą zabraniać usunięcia danych przed upływem minimalnego okresu zachowania. W przypadku gdy określone dane osobowe są potrzebne do roszczenia o charakterze prawnym lub innej sprawy prawnej, Hunter Douglas Europe B.V. zachowa te dane przez cały okres trwania tej sprawy.

   

  9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Hunter Douglas Europe B.V. podjął środki w celu ochrony twoich danych osobowych przed kradzieżą, utratą lub wykorzystaniem niezgodnym z celami, dla których dane te zostały zgromadzone. Pracujemy z zabezpieczonymi sieciami oraz w stosownych przypadkach stosujemy szyfrowanie.

   

  10. TWOJE PRAWA

  W dowolnej chwili możesz złożyć wniosek o dostęp, skorygowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz jeżeli ma to zastosowanie, sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu i/lub poprosić o przekazanie twoich danych osobowych innemu administratorowi danych. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z nami — dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Jak możesz się z nami skontaktować” poniżej.

  Jeżeli udzieliłeś nam swojej zgody na wykorzystanie twoich danych osobowych, zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać. Pamiętaj, że wycofanie twojej zgodny nie ma wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

  W każdej chwili możesz również złożyć skargę poprzez https://www.eugdpr.org/


  11. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

  W razie jakichkolwiek pytań na temat tego jak przetwarzamy twoje dane osobowe lub w celu skorzystania ze swoich praw, prosimy kontaktować się z nami:

  Hunter Douglas Europe B.V.
  Piekstraat 2
  3071 EL Rotterdam
  Numer telefonu: 010-4869911
  E-mail: info@hde.nl

   

  12. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI

  Okresowo możemy dokonywać aktualizacji niniejszej informacji w celu uwzględnienia w niej zmian sposobu, w jaki przetwarzamy dane (np. jeżeli wdrożymy nowe systemy lub procesy obejmujące nowe sposoby wykorzystania danych osobowych) lub wyjaśnienia przedstawionych w niej informacji. Nasze zmiany będą zgodne z właściwym prawem o ochronie danych.

  Będziemy aktywnie informowali o zmianach niniejszej informacji lub sposobie, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie.


  Niniejsza informacja o prywatności została ostatnio zaktualizowana 9 lipca 2018.