Tak Nie

Wybierz kraj

Język:

Wybierz język

  Zapamiętaj mnie

  Ogólne Zasady I Warunki Sprzedaży

  (Do stosowania z Wyceną, Potwierdzeniem Zamówienia lub Fakturą za sprzedaż Wyrobów Architektonicznych)

  1. DefinicjeW niniejszych warunkach sprzedaży ("Warunki Sprzedaży"):
   1. "Hunter Douglas" oznacza Hunter Douglas Europe B.V. lub dowolną z jej firm stowarzyszonych, jak ma to zastosowanie w każdym przypadku wyłącznie do strony umowy.
   2. "Klient" oznacza kontrahenta firmy Hunter Douglas w zakresie jakiejkolwiek oferty, zobowiązania lub umowy sprzedaży Towarów.
   3. "Towary" oznaczają produkty architektoniczne, materiały, komponenty, części i/lub usługi określone w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze firmy Hunter Douglas.
  2. Zastosowanie
   1. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień i umów sprzedaży w odniesieniu do jakichkolwiek Towarów zawartych lub mających zostać zawartych przez firmę Hunter Douglas i Klienta, a także do wszystkich porad, prac lub innych usług świadczonych przez firmę Hunter Douglas na rzecz Klienta w odniesieniu do jakichkolwiek Towarów sprzedawanych, oferowanych lub udostępnianych przez firmę Hunter Douglas. W szczególności, niniejsze Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich ofert, ofert, potwierdzeń zamówień, specyfikacji, suplementów i załączników wydawanych od czasu do czasu przez Hunter Douglas, nawet jeśli te Towary nie zostały dokładniej opisane w niniejszych Warunkach Sprzedaży, które wraz z takimi ofertami, ofertami, potwierdzeniami zamówień, fakturami, specyfikacjami, suplementami i załącznikami stanowią całość porozumienia pomiędzy Hunter Douglas a Klientem w odniesieniu do każdej sprzedaży Towarów. Wszystkie takie sprzedaże są wyraźnie uzależnione od niniejszych Warunków sprzedaży.
   2. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami sprzedaży a postanowieniami zawartymi w ofercie, ofercie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze, specyfikacji lub jakichkolwiek suplementach lub załącznikach do nich wydanych przez firmę Hunter Douglas, postanowienia zawarte w ofercie, ofercie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze, specyfikacji lub jakichkolwiek suplementach lub załącznikach do nich wydanych przez firmę Hunter Douglas będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami sprzedaży.
   3. Jakiekolwiek zachowanie Klienta, które uznaje istnienie umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy, w tym, bez ograniczeń, akceptacja, instalacja lub użycie Towarów lub zapłata za nie, stanowi akceptację przez Klienta niniejszej umowy oraz wszystkich jej warunków. Dodatkowe lub odmienne warunki zawarte w zamówieniu zakupu Klienta lub w innych dokumentach dostarczonych firmie Hunter Douglas przez Klienta, w tym, bez ograniczeń, w ogólnych warunkach zakupu Klienta, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone.
   4. O ile nie opisano inaczej w niniejszym dokumencie, żadna modyfikacja lub rozwiązanie niniejszego dokumentu lub zrzeczenie się przez klienta jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu nie będzie skuteczne, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez firmę Hunter Douglas, i będzie ważne tylko w odniesieniu do umów, dla których zostało zaakceptowane przez firmę Hunter Douglas, przy czym wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków sprzedaży pozostają w pełnej mocy. Jakiekolwiek zaniechanie przez firmę Hunter Douglas egzekwowania w dowolnym momencie któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie stanowi zrzeczenia się i w żaden sposób nie może być interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień, ani w żaden sposób nie może być interpretowane jako wpływające na ważność niniejszych Warunków Sprzedaży lub jakiejkolwiek ich części, ani na prawo firmy Hunter Douglas do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym czasie.
  3. Oferta i umowa
   1. Oferty i kosztorysy Hunter Douglas są niewiążące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie lub kosztorysie.
   2. Niezależnie od przyjęcia przez Klienta oferty złożonej przez Hunter Douglas, Hunter Douglas ma prawo - bez żadnej odpowiedzialności wobec Klienta - odwołać taką ofertę w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia tej oferty przez Klienta.
   3. Hunter Douglas ma prawo do przyjmowania i odrzucania zamówień Klienta według własnego uznania. Wszelkie umowy, zobowiązania lub obowiązki powstają dla Hunter Douglas wyłącznie po ich wyraźnym przyjęciu lub potwierdzeniu przez Hunter Douglas, poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia Hunter Douglas lub poprzez faktyczne wykonanie przez Hunter Douglas takiej umowy, zobowiązania lub obowiązku. Klient akceptuje i zgadza się, że potwierdzenie zamówienia Hunter Douglas jest prawdziwym i kompletnym przedstawieniem treści umowy między stronami.
   4. Jeżeli firma Hunter Douglas złożyła ofertę lub złożyła ofertę sprzedaży Towarów, ale odpowiednie zamówienie nie zostało przyznane firmie Hunter Douglas, wówczas Klient zapłaci firmie Hunter Douglas wszystkie koszty i wydatki, które firma Hunter Douglas poniosła w związku z przygotowaniem oferty lub oferty.
   5. Zawartość materiałów drukowanych Hunter Douglas, w tym, bez ograniczeń, broszur oraz wszelkich obliczeń i rysunków nie jest przeznaczona do wykorzystania w celu rzeczywistego zaprojektowania lub zastosowania produktów, lecz jedynie do schematycznego, wstępnego i orientacyjnego zrozumienia zasad projektowania i zastosowania. W celu rzeczywistego zaprojektowania i zastosowania produktów, Klient powinien zawsze skonsultować się z certyfikowanym inżynierem lub architektem, aby zweryfikować i zatwierdzić zastosowane parametry oraz wynikające z nich obliczenia i rysunki. Hunter Douglas nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, żadnych dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i/lub dokładności, w odniesieniu do obliczeń i/lub rysunków, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub koszty wynikające z wykorzystania takich obliczeń lub rysunków.
  4. Ceny
   1. Ceny podane w wycenach, ofertach i umowach Hunter Douglas są podane na podstawie Ex Works (EXW, INCOTERMS 2020) magazynu Hunter Douglas w Oudenbosch, Holandia, chyba że określono inaczej na potwierdzeniu zamówienia lub fakturze Hunter Douglas.
   2. Ceny Hunter Douglas nie zawierają podatku od wartości dodanej i innych podatków, a także wszelkich ceł importowych, opłat i obciążeń oraz wszelkich innych opłat rządowych, ocen, opłat i wszelkich odsetek lub kar, niezależnie od tego, czy są one płatne przez Hunter Douglas czy przez Klienta, nałożonych lub nałożonych na lub w odniesieniu do sprzedaży Towarów, kwot płatnych na mocy niniejszej umowy, Towarów lub posiadania, sprzedaży, użytkowania lub własności Towarów, a także wszelkich opłat brokerskich i podobnych, opłat za wysyłkę i obsługę, kosztów ubezpieczenia i innych opłat poniesionych przez Hunter Douglas. Jeśli Klient nie zapłaci i nie wywiąże się z takich podatków, ceł i innych kwot, gdy są one należne, firma Hunter Douglas może według własnego uznania je zapłacić, w którym to przypadku Klient niezwłocznie zwróci firmie Hunter Douglas zapłacone kwoty.
   3. Ceny Hunter Douglas są oparte na tymczasowej specyfikacji Towarów i na aktualnych w danym momencie informacjach Hunter Douglas o dostępności materiałów, robocizny i transportu. Ceny zostaną skorygowane przez Hunter Douglas na podstawie ostatecznej specyfikacji Towarów, zatwierdzonej przez Hunter Douglas i na podstawie cen jednostkowych Towarów Hunter Douglas.
   4. Hunter Douglas ma prawo do dokonywania dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa będzie uznawana za oddzielną sprzedaż, a płatność za nią stanie się wymagalna zgodnie z warunkami płatności zawartymi na fakturze, w tym między innymi zgodnie z postanowieniami art. 2.1.1. niniejszego dokumentu. 2 niniejszego dokumentu. Hunter Douglas jest zobowiązany do wysłania odpowiedniej części Towarów dopiero po otrzymaniu wszystkich wcześniejszych należnych płatności okresowych.
   5. O ile Hunter Douglas nie określi wyraźnie, że ceny są niezmienne przez określony czas, mogą one zostać zmienione przez Hunter Douglas bez powiadomienia. W przypadku wzrostu cen przekraczającego 10% (dziesięć procent), Klient ma prawo do rozwiązania umowy z firmą Hunter Douglas w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wystawienia faktury, jednak tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim firma Hunter Douglas nie wykonała jeszcze swoich obowiązków wynikających z umowy lub zobowiązania.
  5. Płatność
   1. O ile nie określono inaczej na potwierdzeniu zamówienia lub fakturze Hunter Douglas, wszystkie ceny zostaną zapłacone przez Klienta w euro w ciągu 30 (trzydziestu) dni netto od daty wystawienia faktury, bez prawa do jakichkolwiek zniżek, potrąceń lub kompensat ze strony Klienta.
   2. Jeśli Klient nie dokona terminowo lub w całości jakiejkolwiek płatności w terminie, Klient będzie w zwłoce z mocy prawa, a cała niezapłacona część ceny i wszystkie inne kwoty należne od Klienta staną się natychmiast wymagalne i płatne.
   3. Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych lub w przypadku, gdy Hunter Douglas ma w dowolnym momencie wątpliwości co do zdolności kredytowej Klienta, na prośbę Hunter Douglas Klient musi spełnić dodatkowe warunki płatności lub zaoferować zabezpieczenie płatności, zanim Hunter Douglas dokona dalszych dostaw i przyjmie dalsze zamówienia od Klienta. Takie warunki płatności i/lub zabezpieczenia mogą obejmować między innymi to, że Klient (i) dokona płatności z góry; (ii) dostarczy nieodwołalną akredytywę spełniającą warunki Hunter Douglas; (iii) dostarczy inne zabezpieczenie płatności na rzecz Hunter Douglas, które Hunter Douglas uzna za stosowne; lub (iv) spełni inne specjalne ustalenia dotyczące płatności, zgodnie z życzeniem Hunter Douglas. Klient zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia wszelkich dokumentów, jakich Hunter Douglas może zażądać w tym zakresie. Niezastosowanie się przez Klienta do któregokolwiek z powyższych warunków w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od prośby Hunter Douglas upoważnia Hunter Douglas do rozwiązania odpowiedniego zamówienia lub umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.
   4. Zawieszenie przyszłych wysyłek; zmiana warunków kredytowania:
    1. Klient niniejszym oświadcza, że jest wypłacalny, a podpisanie przez Klienta jakiegokolwiek pokwitowania dostawy (jakkolwiek denominowanego) dostarczonego przez Klienta firmie Hunter Douglas lub przewoźnikowi dostarczającemu stanowi dalsze oświadczenie o wypłacalności w momencie podpisania takiego pokwitowania. Jeśli Klient nie dokona płatności w terminie zgodnie z jakąkolwiek umową pomiędzy Klientem a Hunter Douglas, Hunter Douglas ma prawo wstrzymać wysyłkę jakiejkolwiek części Towarów objętych zamówieniem lub jakąkolwiek inną istniejącą umową pomiędzy Hunter Douglas a Klientem. Takie działanie ze strony Hunter Douglas nie zwalnia Klienta z obowiązku przyjęcia i zapłacenia za pozostałą część Towarów, jeśli i kiedy zostaną one wysłane przez Hunter Douglas, ani w żaden inny sposób nie zwalnia Klienta z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży lub jakiejkolwiek innej umowy.
    2. Jeżeli w jakimkolwiek momencie nastąpi zmiana kondycji finansowej lub struktury Klienta, wynikająca ze zmiany warunków biznesowych lub rynkowych lub w inny sposób, lub wynikająca z fuzji, reorganizacji lub innej zmiany formy biznesowej, lub jeżeli Klient stanie się niewypłacalny, dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli lub przestanie działać, lub jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości w odniesieniu do Klienta, lub jeśli jakikolwiek zastaw wynikający z procesu sądowego lub w inny sposób zostanie ustanowiony na lub jakikolwiek syndyk lub powiernik zostanie wyznaczony w odniesieniu do jakichkolwiek istotnych aktywów klienta, wówczas Hunter Douglas, oprócz wszelkich innych praw i środków zaradczych, ma prawo do rozwiązania lub anulowania tego zamówienia lub umowy bez ponoszenia odpowiedzialności ze swojej strony lub do zmiany warunków kredytowych zawartych w niniejszych Warunkach sprzedaży, w tym, lecz nie wyłącznie, do wymagania płatności gotówką przed dostawą.
    3. Dla uniknięcia wątpliwości, prawa i środki zaradcze Hunter Douglas na mocy niniejszego Artykułu 5.4 nie naruszają praw i środków zaradczych przysługujących firmie Hunter Douglas na mocy prawa, niniejszych Warunków Sprzedaży, jakiejkolwiek umowy lub w inny sposób.
   5. W przypadku anulowania lub rozwiązania umowy z jakiegokolwiek powodu, Klient niezwłocznie zapłaci firmie Hunter Douglas taką część uzgodnionej ceny, która jest proporcjonalna do części zobowiązań wykonanych przez firmę Hunter Douglas, w tym, bez ograniczeń, koszty materiałów i robocizny w związku z wszelkimi pracami w toku.
  6. Koszty pozasądowe i odsetki
   1. Jeśli jakakolwiek płatność wynikająca z niniejszego dokumentu nie zostanie dokonana przez Klienta w terminie, firma Hunter Douglas, oprócz wszystkich innych dostępnych jej praw prawnych, równościowych i umownych praw, będzie uprawniona do odsetek od takiej zaległej płatności w wysokości wyższej z (i) 1% (jeden procent) miesięcznie i (ii) obowiązującej wówczas ustawowej stopy procentowej dla transakcji handlowych, opublikowanej przez De Nederlandsche Bank (.
   2. Oprócz odsetek określonych w art. 1Klient zapłaci wszystkie opłaty windykacyjne i inne pozasądowe koszty poniesione przez Hunter Douglas, w tym honoraria prawników, w celu wyegzekwowania wspomnianej płatności, w kwocie równej wyższej z (i) 15% (piętnaście procent) kwoty zaległej faktury, z zastrzeżeniem minimum EUR (450czterysta pięćdziesiąt euro), oraz (ii) rzeczywistych opłat, należności i kosztów poniesionych przez Hunter Douglas.
   3. Płatności dokonane przez Klienta są zawsze w pierwszej kolejności wykorzystywane przez Hunter Douglas do uregulowania należnych odsetek i kosztów, a następnie do uregulowania najdłuższej zaległej faktury, niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych wskazań Klienta.
  7. Siła wyższaFirma Hunter Douglas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewłaściwe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy z Klientem, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami lub przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą ("siła wyższa"), w tym, bez ograniczeń, aktem siły wyższej, strajkiem, wojną, zamieszkami, aktem lub groźbą terroryzmu, sabotażem, pożarem, powodzią, burzą, wypadkiem, nagłym zagrożeniem zdrowotnym, pandemią lub epidemią (w tym jakimkolwiek szczepem wirusa, wariantem genetycznym lub jego podtypem), powstaniem, zamieszkami społecznymi, różnicą zdań między pracownikami, lokautem, innych zakłóceń przemysłowych, embarga na towary, lokautu dostawców, utraty lub niedostępności zwyczajowego źródła transportu, paliwa, siły roboczej, dostaw, surowców lub priorytetów energetycznych, awarii, załamania lub niedoboru komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia, awarii sprzętu, embarga, opóźnień spowodowanych przez podwykonawców, zgodności z jakimkolwiek prawem, przepisem, regulacją lub zarządzeniem, ważnym lub nieważnym, jakiegokolwiek organu rządowego lub jego instrumentu, lub jakimkolwiek aktem władz cywilnych lub wojskowych, niezależnie od tego, czy istnieją obecnie, czy powstaną w przyszłości. Wykonanie zobowiązania uważa się za zawieszone tak długo, jak długo takie okoliczności lub przyczyny opóźniają jego wykonanie, a Klient przedłuży wszelkie instrumenty zabezpieczające wydane w celu zapłaty za Towary, jeśli ma to zastosowanie, o czas takiego opóźnienia. Po usunięciu tych okoliczności lub przyczyn, Klient przyjmie wykonanie danego zobowiązania. Jeśli siła wyższa przekroczy 60 dni, Hunter Douglas będzie miał prawo - bez żadnej odpowiedzialności wobec Klienta - do anulowania dalszych dostaw lub rozwiązania umowy. Jeśli Hunter Douglas częściowo wypełnił już swoje zobowiązania po wystąpieniu sytuacji siły wyższej lub jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania tylko częściowo, będzie miał prawo do wystawienia osobnej faktury za część już dostarczoną, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty takiej faktury zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
  8. Dostawa i ryzyko
   1. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, Hunter Douglas zrealizuje dostawę Towarów na zasadzie Ex Works (INCOTERMS 2020). Hunter Douglas dostarczy Towary między godziną 8.00 a 18.00 (czasu lokalnego) w odpowiedniej potwierdzonej dacie dostawy.
   2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, harmonogramy dostaw podane lub określone w przyjęciu zamówienia nie są wiążące i służą jako szacunki, i nie są traktowane jako wiążące terminy. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie Towarów, Klient powinien powiadomić Hunter Douglas na piśmie i wyznaczyć okres prolongaty wynoszący co najmniej 7 (siedem) dni roboczych na podjęcie środków zaradczych w celu dostarczenia Towarów, co będzie uważane za terminową dostawę. Jeśli ten przedłużony termin zostanie przekroczony, Klient będzie miał prawo do rozwiązania umowy lub jej części tylko w odniesieniu do niedostarczonych Towarów. W takim przypadku Hunter Douglas nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, chyba że szkody te są konsekwencją umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania ze strony kierownictwa Hunter Douglas.
   3. Jeżeli Klient nie odbierze Towarów w dniu dostawy lub Hunter Douglas nie jest w stanie dostarczyć Towarów w dniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezależnych od Hunter Douglas (takich jak niedostępność personelu Klienta lub status projektu), Hunter Douglas ma prawo zwrócić Towary do swojego magazynu lub dostarczyć Towary w alternatywnym miejscu, określonym według wyłącznego uznania Hunter Douglas. Dla celów umowy taka alternatywna dostawa będzie uważana za dostawę zgodną z harmonogramem dostaw. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia i przyjęcia Towarów pod takim alternatywnym adresem dostawy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane z tym koszty i szkody poniesione przez Hunter Douglas, w tym koszty transportu i przechowywania.
   4. Jeśli przyjęcie lub potwierdzenie zamówienia przewiduje, że firma Hunter Douglas pokryje koszty ubezpieczenia i/lub transportu, będą one zgodne z obowiązującymi stawkami dostępnymi dla firmy Hunter Douglas, obowiązującymi w dniu przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia; jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu koszt ubezpieczenia i/lub transportu wzrośnie przed datą wysyłki, wzrost ten będzie na rachunek, obciążający i opłacony przez Klienta.
   5. O ile nie określono inaczej, firma Hunter Douglas może dostarczyć, a Klient zaakceptuje i zapłaci za ilość do 10% (dziesięć procent) większą lub mniejszą niż ilość określona w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia.
   6. Hunter Douglas może udzielić instrukcji dotyczących instalacji Towarów w miejscu realizacji projektu, za co należy zapłacić według obowiązujących w danym momencie stawek godzinowych Hunter Douglas. Bez względu na takie instrukcje, Klient akceptuje i zgadza się, że Hunter Douglas nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z instalacją Towarów, a Klient zwolni Hunter Douglas z odpowiedzialności i zabezpieczy Hunter Douglas przed wszelkimi związanymi z tym roszczeniami stron trzecich, w tym bez ograniczeń ze strony właściciela projektu.
  9. InspekcjaKontrola Towarów przez Klienta lub w jego imieniu pod względem ilości i widocznych wad odbędzie się pod adresem dostawy w dniu dostawy. Przedstawiciel Klienta przyjmie Towary podpisując listę przewozową w dniu dostawy. Na jedną dostawę może przypadać tylko jedna kontrola ilości i widocznych wad, a taka kontrola może mieć miejsce wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Hunter Douglas. Braki lub widoczne wady muszą być natychmiast zgłoszone firmie Hunter Douglas. W przypadku terminowego i uzasadnionego roszczenia w odniesieniu do braków lub widocznych wad, firma Hunter Douglas ponosi wyłączną odpowiedzialność, a jedynym prawem lub środkiem zaradczym dla Klienta jest dostarczenie brakujących Towarów lub naprawa lub wymiana, według wyłącznego uznania Hunter Douglas, Towarów z widocznymi wadami zgodnie z gwarancją określoną w artykule10 . Nie ma to wpływu na zobowiązanie Klienta do przyjęcia i terminowego dokonania płatności za pozostałą część towarów dostarczonych lub które mają być dostarczone w ramach umowy. Towary z niewidocznymi wadami objęte są gwarancją określoną w artykule10 .
  10. Gwarancja
   1. Hunter Douglas gwarantuje przez okres 5 (pięciu) lat od daty dostawy, że towary dostarczone przez Hunter Douglas w ramach projektu do instalacji przez Klienta w określonym miejscu, są wolne od wad produkcyjnych. W odniesieniu do produktów drewnianych, niniejsza gwarancja jest ograniczona do stabilności wymiarowej, integralności i ogólnego wyglądu tych produktów. Okres gwarancji na silniki/elektryczne komponenty towarów jest ograniczony do 2 (dwóch) lat od daty dostawy.
   2. Jeśli Towary zostały zainstalowane przez firmę Hunter Douglas, firma Hunter Douglas gwarantuje, że taka instalacja będzie wolna od wad instalacji (zdefiniowanych poniżej) przez okres 2 (dwóch) lat od daty znacznego ukończenia pierwotnej instalacji ("okres gwarancji instalacji"). Wada instalacji" oznacza błąd, który znacząco zakłóca prawidłowe działanie Towarów. Pod warunkiem, że firma Hunter Douglas otrzyma niezwłoczne pisemne powiadomienie (w rozumieniu art. 5) o wadzie instalacji w Okresie gwarancji na instalację, Hunter Douglas, według własnego uznania, albo (i) zapewni robociznę w celu naprawy takiej wady instalacji (z wyłączeniem rusztowań i innych metod dostępu), albo (ii) zwróci odpowiednią część ceny za instalację. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność Hunter Douglas w odniesieniu do Instalacji jest ograniczona w sposób określony w niniejszym dokumencie oraz że Klient zwolni firmę Hunter Douglas z odpowiedzialności za wszelkie szkody i koszty w związku z wszelkimi wadami, usterkami, błędami, zaniedbaniami lub opóźnieniami w odniesieniu do specyfikacji Klienta lub innych dokumentów, informacji, zatwierdzeń, licencji, zgód, materiałów, dostępu i korzystania z narzędzi i mediów dostarczonych firmie Hunter Douglas lub w zakresie dostawy i ukończenia wszelkich innych produktów, instalacji i prac, za które firma Hunter Douglas nie ponosi odpowiedzialności. Klient jest również odpowiedzialny wobec firmy Hunter Douglas za wszelkie koszty związane z instalacją, które nie są wyraźnie wymienione w niniejszej gwarancji.
   3. Klient powinien czyścić i konserwować Towary co najmniej raz w roku lub wcześniej, gdy na powierzchni pojawi się sadza, kurz, piasek lub inny materiał, używając nieagresywnego detergentu i zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami dostarczonymi przez Hunter Douglas.
   4. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w - między innymi - następujących przypadkach: uszkodzeń lub wad związanych z (i) transportem, przechowywaniem, instalacją (w tym okablowaniem), obsługą, podłączeniem (w tym połączeniem równoległym, zwarciem i niezgodnym ze standardami sterowaniem silnikami), czyszczeniem, konserwacją lub użytkowaniem Towarów w sposób inny niż zgodny z instrukcjami i specyfikacjami dostarczonymi przez Hunter Douglas i standardami zawodowymi; (ii) nieprawidłowym wypełnieniem kwestionariusza Hunter Douglas, zgodnie z postanowieniami; (iii) przyczyna mechaniczna, w tym kolizja, zmiany strukturalne lub zawalenie się w wyniku osiadania lub zniekształcenia budynku lub przyległych powierzchni, utlenianie, perforacja, szlifowanie i/lub uszkodzenie obudowy silników, otwarcie, demontaż i/lub obróbka termiczna Towarów; (iv) niekorzystna zmiana warunków atmosferycznych normalnie panujących w miejscu realizacji projektu od daty przyjęcia zamówienia; (v) wystąpienie zdarzeń siły wyższej, jak określono w art. 7.(v) wystąpienie zdarzeń siły wyższej zgodnie z definicją zawartą w Artykule 7. 2, a także obejmujących działanie siły wyższej, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, grad, wiatr o sile przekraczającej 7 Bf, powódź, inne ekstremalne i/lub nieprzewidziane warunki pogodowe, środowiskowe lub geologiczne, promieniowanie, stojącą wodę, burzę, pożar, eksplozję, wypadek, wojnę, terroryzm, sabotaż, powstanie, niepokoje społeczne i wandalizm; (vi) naturalne blaknięcie, które nie wpływa negatywnie na ogólny wygląd Towarów, (vii) użycie Towarów w połączeniu z nieodpowiednimi produktami, komponentami, akcesoriami i/lub materiałami (w tym sterownikami silników). Jeśli Towary są używane w połączeniu z oprogramowaniem, które nie stanowi integralnej części Towarów, wówczas instrukcje, specyfikacje i gwarancje, które są dostarczane w odniesieniu do takiego oprogramowania, mają zastosowanie do tego oprogramowania. Hunter Douglas nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do takiego oprogramowania, wszelkie szkody związane z przechowywaniem, instalacją, obsługą i/lub użytkowaniem takiego oprogramowania, jak również wszystkie materiały eksploatacyjne i (wymiana) baterie są wyłączone z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy kody produkcyjne i/lub dane produkcyjne jakiegokolwiek Towaru staną się nieczytelne.
   5. Wszelkie wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta w ciągu 30 (trzydziestu) dni od ujawnienia się wady w okresie gwarancji, listem poleconym do Hunter Douglas Europe B.V., do wiadomości General Manager Architectural Projects Division, Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Holandia.
   6. Klient zapewni firmie Hunter Douglas i stronom trzecim poinstruowanym przez Hunter Douglas nieograniczony dostęp do miejsca i Towarów w celu podjęcia decyzji o wymaganych działaniach naprawczych.
   7. Odpowiedzialność firmy Hunter Douglas w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do następujących działań: Hunter Douglas według własnego uznania (i) naprawi wszelkie wadliwe Towary lub ponownie dostarczy materiały o podobnej jakości (z możliwością różnic w kolorze) w celu zastąpienia wszelkich wadliwych Towarów, lub (ii) zwróci cenę sprzedaży netto za wszelkie wadliwe Towary (lub w przypadku całkowitej ceny sprzedaży odpowiednią jej część). W żadnym wypadku Hunter Douglas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty związane z demontażem, instalacją, rusztowaniem lub transportem wymaganym do takich napraw lub wymiany, za utylizację wadliwych Towarów lub za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, wynikowe lub opóźnione szkody lub koszty, lub za jakiekolwiek utracone zyski, utratę produkcji, biznesu, dobrej woli lub reputacji, lub za przerwę w działalności lub zmarnowane wydatki.
   8. Niniejsza gwarancja nie może być scedowana bez pisemnej zgody Hunter Douglas, z wyjątkiem cesji dokonanej przez Klienta na rzecz właściciela projektu. W przypadku takiej cesji, Hunter Douglas ma prawo do potrącenia wszelkich roszczeń Klienta z roszczeniami właściciela projektu. Udzielając pomocy technicznej Klientowi, architektowi, instalatorowi lub innemu rzemieślnikowi, w tym dostarczając dane wejściowe do rysunków konstrukcyjnych, firma Hunter Douglas ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia jej kierownictwa. Klient i właściciel projektu mogą i powinni spowodować, aby strony (np. najemcy, posiadacze hipotek) posiadające za ich pośrednictwem prawa, mogły dochodzić roszczeń wobec firmy Hunter Douglas związanych z produktami, ich projektem i właściwościami, jeśli w ogóle, wyłącznie na podstawie niniejszej gwarancji, a nie w oparciu o jakiekolwiek inne podstawy (takie jak działanie niezgodne z prawem).
   9. Niniejszy artykuł 10 zawiera wyczerpujący opis gwarancji udzielonej przez firmę Hunter Douglas w odniesieniu do Towarów i ma zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, ustnych lub pisemnych, w tym wszelkich oświadczeń zawartych w (standardowej) dokumentacji sprzedaży dostarczonej przez firmę Hunter Douglas. Ponadto (i) prawa i środki zaradcze klienta oraz zobowiązania firmy Hunter Douglas na mocy art.9 9 oraz (ii) niniejsza gwarancja i zobowiązania gwarancyjne określone w tym artykule stanowią jedyny środek zaradczy klienta i jedyne zobowiązanie firmy Hunter Douglas w odniesieniu do wadliwego i/lub niezgodnego z umową towaru lub naruszenia gwarancji i podlegają i nie naruszają postanowień art9.1. 1 -10 8 oraz 10.10niniejszych warunków sprzedaży10.
   10. Wszelkie roszczenia o zapłatę kwoty pieniężnej i/lub naprawę Towarów i/lub wymianę Towarów i/lub dostawę brakujących Towarów, na jakiejkolwiek podstawie, jak również wszelkie prawa do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy wygasają w najwcześniejszym z następujących terminów: a) w przypadku spóźnionego zgłoszenia zgodnie z art.9 .1 lub 10.5, odpowiednio, lub b) 5 lat od daty dostawy danego Towaru.
  11. Wypowiedzenie/zmiana
   1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają firmie Hunter Douglas wykonanie swoich zobowiązań na uzgodnionych warunkach, Hunter Douglas ma prawo zażądać zmiany umowy tak, aby zobowiązania te mogły być wykonane przez Hunter Douglas na równych lub porównywalnych warunkach.
   2. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy tylko wtedy, gdy Hunter Douglas nie wywiązał się ze swoich zobowiązań z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Hunter Douglas, a Hunter Douglas nie naprawił tego uchybienia po upływie rozsądnego okresu naprawczego - wynoszącego co najmniej 14 dni roboczych - przyznanego przez Klienta po pisemnym powiadomieniu Hunter Douglas o uchybieniu. Jeśli naruszenie przez firmę Hunter Douglas odnosi się do częściowej wysyłki i sprzedaży, jak określono w artykule 4.4, Klient może wypowiedzieć jedynie tę częściową wysyłkę lub sprzedaż, której dotyczy naruszenie, a nie jakiekolwiek powiązane lub kolejne częściowe wysyłki lub sprzedaż (tj. Klient nie może powoływać się na artykuł 73 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ("CISG")).
   3. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych na mocy prawa, niniejszych Warunków sprzedaży, jakiejkolwiek umowy lub w inny sposób (w szczególności praw do rekompensaty kosztów i utraty zysku), Hunter Douglas może zawiesić (dalsze) wykonanie lub rozwiązać umowę w części lub w całości i bez wcześniejszego powiadomienia lub interwencji sądowej, jeśli:
    1. Klient otrzymuje moratorium na płatności, składa wniosek o upadłość, zwolnienie z długów lub inną ochronę przed wierzycielami, lub przedsiębiorstwo Klienta jest likwidowane (z wyjątkiem reorganizacji lub połączenia przedsiębiorstw lub aktywów).
    2. Klient nie dostarczy zabezpieczenia wymaganego przez Hunter Douglas, o którym mowa w artykule 5.3 lub 5.4 niniejszych Warunków sprzedaży.
    3. Klient nie wywiązuje się z jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z umowy lub firma Hunter Douglas ma uzasadnione powody, aby sądzić, że Klient nie jest lub nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy.
    4. Wszelkie Towary, które firma Hunter Douglas udostępniła Klientowi, stają się przedmiotem przywiązania.
    5. Klient zaprzestaje działalności lub następuje zmiana kontroli w odniesieniu do Klienta lub jego podmiotów stowarzyszonych.
   4. W przypadku częściowego rozwiązania umowy przez Hunter Douglas, Klient nie ma prawa domagać się anulowania świadczeń już wykonanych przez Hunter Douglas, a Hunter Douglas jest w pełni uprawniony do otrzymania zapłaty ceny zakupu za takie częściowe wykonanie umowy.
  12. Odpowiedzialność
   1. Wszelka odpowiedzialność firmy Hunter Douglas na jakiejkolwiek podstawie w odniesieniu do ofert, zamówień i umów, o których mowa w art. 2.1, jest ograniczona do postanowień zawartych w art. 9.1 i art. .2 niniejszych warunków sprzedaży. 7 niniejszych Warunków sprzedaży.
   2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 12.1 oraz bez uszczerbku dla postanowień artykułu i 910, całkowita skumulowana maksymalna odpowiedzialność Hunter Douglas z jakiegokolwiek tytułu nie przekroczy 10% (dziesięciu procent) ceny Towarów sprzedanych na mocy umowy, do której odnosi się odpowiedzialność, bez podatku od wartości dodanej. W szczególności Hunter Douglas nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne (w tym, lecz nie wyłącznie, utratę zysków, utratę przychodów, utratę rzeczywistych lub przewidywanych oszczędności oraz utratę dobrej woli), ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z błędów lub pominięć w poradach dotyczących zalecanego zastosowania i/lub wdrożenia Towarów lub jakichkolwiek błędów w dokumentacji sprzedażowej dostarczonej przez Hunter Douglas.
   3. Żadne z postanowień niniejszych warunków sprzedaży nie ma na celu ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności wynikającej z rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia zarządu firmy Hunter Douglas.
  13. Zachowanie praw własności
   1. Hunter Douglas pozostaje nieobciążonym właścicielem Towarów dostarczonych przez niego lub które mają być przez niego dostarczone, dopóki Klient nie spłaci wszystkich roszczeń Hunter Douglas w odniesieniu do (i) ceny zakupu, w tym odsetek i kosztów pozasądowych wynikających z umowy, (ii) wszelkich kwot należnych od Klienta dotyczących pracy wykonanej przez Hunter Douglas w związku z tymi umowami oraz (iii) wszelkich uchybień Klienta w wykonaniu umów wymienionych w (i) i (ii). Do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich takich zaległych należności, Klient ma prawo do dysponowania Towarami z wyraźnym zastrzeżeniem prawa własności i praw własności Hunter Douglas, do przekazania Towarów w całości lub w części osobom trzecim wyłącznie pod warunkiem, że:
    1. To prawo do dysponowania lub przekazania jest przyznawane Klientowi tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla Klienta, w jego normalnym toku działalności, do prowadzenia działalności,
    2. Prawo to przysługuje Klientowi tylko wtedy, gdy Klient zażąda i otrzyma natychmiastową zapłatę od swoich Klientów, oraz
    3. Klient nie ma prawa ani uprawnień do obciążania, obciążania, zastawiania ani zezwalania na ustanawianie zastawu na Towarach sprzedanych w ramach zastrzeżenia tytułu własności i praw własności Hunter Douglas. Klient przeniesie lub zastawi, na żądanie i według uznania Hunter Douglas, wszystkie należności, które powstały lub powstaną w wyniku sprzedaży Towarów w ramach zastrzeżenia prawa własności Hunter Douglas, na rzecz stron trzecich.
   2. Klient powinien starannie przechowywać Towary dostarczone w ramach zastrzeżenia własności z należytą starannością, zapewniając, że są one rozpoznawalne jako własność Hunter Douglas. Ponadto będzie zobowiązany do ubezpieczenia tych Towarów przed, między innymi, pożarem, zalaniem wodą i kradzieżą. Klient zastawi na rzecz Hunter Douglas wszelkie roszczenia, które posiada na mocy takich polis ubezpieczeniowych na żądanie Hunter Douglas, jako dodatkowe zabezpieczenie w odniesieniu do roszczeń Hunter Douglas wobec Klienta.
   3. Jeśli Klient nie wywiąże się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Hunter Douglas lub jeśli Hunter Douglas ma uzasadnione powody, aby obawiać się, że Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, Hunter Douglas będzie miał prawo do odzyskania dostarczonych Towarów w ramach zastrzeżenia własności lub do ich odzyskania, nawet jeśli Towary muszą zostać odłączone. Klient jest zobowiązany do odpowiedniej współpracy. Klient poniesie koszty odzyskiwania towarów, bez uszczerbku dla prawa firmy Hunter Douglas do dalszego odszkodowania.
  14. Informacje poufneKlient przyjmuje do wiadomości, że informacje otrzymane od firmy Hunter Douglas zawierają ceny i inne postanowienia, które są poufne, zastrzeżone lub mają wrażliwą naturę handlową i które mogą postawić firmę Hunter Douglas w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, jeśli zostaną ujawnione publicznie. Klient zgadza się, że wszystkie postanowienia jakiejkolwiek umowy sprzedaży będą traktowane jako poufne i bez uprzedniej pisemnej zgody Hunter Douglas nie zostaną ujawnione żadnej stronie nie będącej stroną umowy, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, rząd lub nakaz sądowy.
  15. Własność intelektualna/przemysłowaWszelkie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej dotyczące towarów lub innych elementów dostarczonych przez Hunter Douglas, w tym rysunki, opisy, materiały reklamowe itp. pozostają przez cały czas własnością Hunter Douglas i nie mogą być reprodukowane, publikowane lub udostępniane w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Hunter Douglas. Klient nie może usuwać, zmieniać lub ukrywać żadnych znaków handlowych, nazw handlowych lub innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej z lub na towarach dostarczonych przez Hunter Douglas.
  16. KaryW przypadku naruszenia artykułu i/lub 1415niniejszych Warunków Sprzedaży oraz w przypadku, gdy Klient nie wywiąże się z jakichkolwiek innych zobowiązań wobec Hunter Douglas zgodnie z umową, Klient straci na rzecz Hunter Douglas natychmiastowo należną i płatną karę w wysokości 10% (dziesięć procent) zamówionej kwoty, która nie podlega żadnemu potrąceniu przez Klienta, i bez uszczerbku dla praw i środków zaradczych Hunter Douglas na mocy prawa, niniejszych Warunków Sprzedaży, jakiejkolwiek umowy lub w inny sposób, w tym, lecz nie wyłącznie, prawa do żądania szczególnego wykonania i/lub żądania odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona szkoda przekracza kwotę kary..
  17. Postanowienia końcowe
   1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży byłoby niewykonalne lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, a niewykonalne lub nieważne postanowienie zostanie zmienione tylko w niezbędnym zakresie.
   2. O ile niniejsze warunki sprzedaży nie stanowią wyraźnie inaczej, klient nie jest uprawniony do przeniesienia jakiejkolwiek umowy lub swoich praw i obowiązków z niej wynikających na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Hunter Douglas. Ma to skutek w zakresie prawa własności, o którym mowa w artykule 3:83 holenderskiego kodeksu cywilnego.
   3. Niniejsze warunki sprzedaży oraz wszelkie oferty, umowy i zobowiązania pomiędzy firmą Hunter Douglas a klientem podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu (w tym CISG). Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z tymi ofertami, umowami i zobowiązaniami, ich naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, na jakiejkolwiek podstawie, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami arbitrażu UNCITRAL. Organem powołującym będzie Międzynarodowa Izba Handlowa w stolicy, w której Klient ma swoją główną siedzibę, która będzie również miejscem arbitrażu. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język holenderski lub angielski.